Przemoc domowa

Środa Śląska. Ważne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej odbyło się szkolenie z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. szkół z terenu Gminy Środa Śląska, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także kierownicy Posterunków Policji wraz z dzielnicowymi.

Niestety, przemoc domowa stanowi wciąż poważny problem społeczny. Procedura „Niebieskie Karty”, jak i inne rozwiązania wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez systematyczne ich stosowanie pozwalają coraz sprawniej walczyć z tym szkodliwym społecznie zjawiskiem.

W przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie policjant oraz przedstawiciele współpracujących instytucji mają do odegrania niezmiernie ważną rolę. Ważnym aspektem wspólnych działań jest dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia i dysfunkcji – człowieka, rodziny, społeczeństwa.

Współpraca Policji z innymi instytucjami na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej wynikającej z realizacji procedury „Niebieskie Karty” jest niezwykle istotna, a takie spotkania mają na celu wymianę i ujednolicenie działań i praktyk. Każde takie spotkanie niewątpliwie przyczynia się do podwyższania kompetencji, zacieśnienia współpracy i właściwej realizacji zadań, jak również zmierza do zapewnienia należytego nadzoru w tych sprawach.

Źródło: oprac. za roland-gazeta.pl. Zdjęcie – fot. KPP w Środzie Śląskiej.

26 lutego 2024