Regulamin Kontakt+

Regulamin dodawania materiałów przez użytkowników do wykorzystania w serwisie www.wykluczeni.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin Kontakt+ Wykluczeni.pl określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora tj. Fundacja Nowe Teraz z siedzibą w Warszawie Ul. Zielna Nr 39, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000495968, NIP: 5252585787 (zwaną dalej Administratorem), usług w serwisie zlokalizowanych pod adresem internetowym https://www.wykluczeni.pl/kontakt-plus/.

2. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu pod adresem internetowym https://www.wykluczeni.pl/kontakt-plus/:

a. udostępnianie Użytkownikowi możliwości publikacji wiadomości SMS, MMS, słownych, tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, muzycznych i innych, zdjęć i filmów w serwisach internetowych Fundacji Nowe Teraz, w tym w szczególności w serwisach: https://www.wykluczeni.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin Kontakt+ Wykluczeni.pl udostępniany jest nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://www.wykluczeni.pl. w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

§ 2. Materiały pochodzące od Użytkownika Kontakt+ Wykluczeni.pl

1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza na stronie Serwisu lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób Materiały, w szczególności wiadomość, zdjęcie lub film, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych Fundacja Nowe Teraz, w tym w szczególności w Serwisach: https://www.wykluczeni.pl oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów6stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych Fundacja Nowe Teraz,

n) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika,

o) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

p) umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w bazach danych,

r) wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisach przez Użytkownika, w celu promocji Serwisów, portali internetowych Fundacja Nowe Teraz.

2. Użytkownik upoważnia Fundacja Nowe Teraz do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie ,

b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.

5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na każde żądanie Fundacja Nowe Teraz.

6. Użytkownik przesyłając Fundacja Nowe Teraz wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim Koncie wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu Kontakt+ Wykluczeni.pl, przesyłanie lub zamieszczanie w Serwisach wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych na Koncie Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Kontakt+ Wykluczeni.pl.

§ 3. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych Regulaminem Kontakt+ Wykluczeni.pl, zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator jest uprawniony do decydowania o publikacji lub niepublikacji nadesłanej wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów portalu internetowych Fundacja Nowe Teraz, a w szczególności portalu www.wykluczeni.pl.

3. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesyłanych przez Użytkownika.

4. Administrator jest uprawniony do podania „Loginu” lub „Nicku” Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych Materiałów. Administrator nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

5. Administrator jest uprawniony do wysyłania Użytkownikom powiadomień o interesujących Użytkowników tematach.

6. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania informacji o położeniu Użytkownika lub o miejscu wykonania przez Użytkownika jakiegokolwiek materiału przesłanego Fundacja Nowe Teraz.

§ 4. Dane kontaktowe

1. Korzystanie z Serwisów Kontakt+ Wykluczeni.pl wymaga przekazania danych kontaktowych:

a) Użytkownik, który korzysta z Serwisów Kontakt+ Wykluczeni.pl bez logowania, może wysyłać Materiały bezpośrednio w postaci SMS lub MMS do Administratora, w takim przypadku Administrator może skierować do Użytkownika prośbę o identyfikację przez podanie Nicku lub adresu e-mail; kontakt ze strony Administratora może być skierowany na numer telefonu Użytkownika, z którego został wysłany SMS lub MMS;

b) Użytkownik, który korzysta z Serwisów Kontakt+ Wykluczeni.pl bez logowania, może wysyłać wiadomości e-mail, zawierające Materiały do wykorzystania przez Administratora, bezpośrednio na adres wskazany w Serwisie, w takim przypadku Administrator może skierować do Użytkownika prośbę o identyfikację przez podanie Nicku lub adresu e-mail; kontakt ze strony Administratora może być skierowany na numer telefonu lub adres e-mail Użytkownika, z którego został wysłany Materiał.

Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail, sms lub mms są przez Administratora wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne Materiały.

2. Osoba przesyłająca wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne Materiały wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Administratora na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail.

3. W przypadku przesyłania Materiałów bezpośrednio na adres e-mail wskazany w Serwisie, w zwrotnej odpowiedzi Użytkownik otrzyma Regulamin Kontakt+ Wykluczeni.pl, który musi zaakceptować, żeby jego wiadomość, zdjęcie lub film mogły zostać opublikowane przez Administratora.

§ 5. Dane Osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane przez Fundacja Nowe Teraz z siedzibą w Warszawie Ul. Zielna Nr 39, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych w Serwisie, oraz zgodnie z udzieloną w procesie rejestracji zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach promocyjnych i marketingowych.

2. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymaganych do założenia Konta uniemożliwi poprawne założenie Konta w Serwisie.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: „Administrator Danych Osobowych, Fundacja Nowe Teraz, Ul. Zielna Nr 39 Warszawa.”

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Kontakt+ Wykluczeni.pl wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

2. W wszelkich sprawach nieunormowanych Regulaminem Kontakt+ Wykluczeni.pl, stosuje się Regulamin.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Kontakt+ Wykluczeni.pl stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.