Więzienie

Grójec. Drugie Życie w areszcie

W resocjalizacji nie ma wakacji. W Areszcie Śledczym w Grójcu zakończył się kolejny program readaptacji społecznej „Drugie Życie” z zakresu edukacji skazanych z zasad udzielania pierwszej pomocy z elementami profilaktyki uzależnień. 

Szeroka oferta programów realizowanych w jednostkach penitencjarnych jest ściśle związana z resocjalizacją skazanych. Kodeks karny wykonawczy jasno precyzuje cele wykonywania kary pozbawienia wolności – wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, zwłaszcza poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa. Aby ten cel osiągnąć, funkcjonariusze Służby Więziennej organizują i prowadzą szereg zajęć resocjalizacyjnych.

Uczestnictwo osadzonych we wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach oraz programach umożliwia m.in. dokonanie zmian w osobowości skazanego, wpływa na system wartości oraz pozwala na zdobycie nowych umiejętności społecznych i poznawczych. Jednym z takich programów, realizowanych cyklicznie w Areszcie Śledczym w Grójcu, jest program Drugie Życie. To autorski projekt funkcjonariuszy działu penitencjarnego grójeckiej jednostki, skierowany głównie do skazanych za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i skazanych za posiadanie i udzielanie innym osobom środków odurzających lub substancji psychotropowych.

W trakcie wielu godzin zajęć skazani poznają podstawowa wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, uczą się i utrwalają zasady pierwszej pomocy. Dodatkowym elementem szkolenia jest profilaktyka prozdrowotna oraz profilaktyka uzależnień w kontekście zagrożeń i wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie i życie oraz zachowanie człowieka pod wpływem dopalaczy. Istotną rolę w trakcie realizacji programu odgrywa praca w grupie. Praca zespołowa ma na celu kształtowanie kompetencji społecznych, umiejętności współdziałania, poprawnej komunikacji w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań.

Wszystkie moduły zajęć programu Drugie Życie skonstruowane są w taki sposób, aby wymusić konieczność współpracy w celu poprawnego wykonania zadanego ćwiczenia. Zdrowie i życie ludzkie jest wartością nadrzędną, najwyższą i jedynie wspólne działanie może wpłynąć na zwiększenie szansy przeżycia osoby znajdującej się w stanie zagrożenia.

To bardzo ważny element prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. Ostatecznym efektem programu jest bardzo dobre opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów, nabycie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób, zwiększenie wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za drugiego człowieka, nauka skutecznej pracy w zespole, zdobycie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. Wyniki ankiet na zakończenie programu były naprawdę zadowalające!

Kolejna grupa skazanych, pomimo wakacji, właśnie rozpoczęła kolejny program. To będzie dobrze wykorzystany czas,

źródło: grojec24,net

21 lipca 2021