Przemoc domowa

Turek. Realizacja projektu „Przemoc zabiera moc”

Gmina Miejska Turek po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu pod nazwą „Przemoc zabiera moc” ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w 2022 roku. 

Realizatorem projektu na terenie miasta Turek jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest realizacja zadań zgodnych z Priorytetem IV programu osłonowego – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Projekt zakłada zorganizowanie szeregu innowacyjnych zajęć pozaszkolnych o walorach terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenie oferty metod wsparcia środowiskowego o poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii i socjologii.

Źródło: oprac. za mops.turek.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

9 listopada 2022