Przemoc domowa

Sieradz. Konferencja „Oblicza współczesnej przemocy domowej”

W Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyła się konferencja pod nazwą „Oblicza współczesnej przemocy domowej”. Przedsięwzięcie to wpisuje się w realizowaną w dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 roku europejską kampanię społeczną poświęconą przeciwdziałaniu przemocy domowej „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponsibleTogether23.”

8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyła się konferencja pn. „Oblicza współczesnej przemocy domowej” skierowana do pedagogów, wychowawców, psychologów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i wszystkich osób zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy domowej. Była ona częścią Kampanii realizowanej przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Unii Europejskiej.

Powiat sieradzki oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, za pośrednictwem Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku również przyłączyły się do akcji. Podczas konferencji jednym z prelegentów była Kierownik Rewiru dzielnicowych sieradzkiej komendy aspirant sztabowy Katarzyna Staśkowska. W swoim wystąpieniu przedstawiła aktualną skalę zjawiska przemocy domowej w powiecie sieradzkim. Zwróciła uwagę na rolę policji, szczególnie dzielnicowych w procedurze Niebieskiej karty, przedstawiła nowe rozwiązanie prawne, a także narzędzia, które mogą pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

Kolejnym prelegentem była Małgorzata Apolinarska, pedagog i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Polityki Społecznej i na Wydziale Pedagogicznym. Jako wieloletni praktyk wieloaspektowo odniosła się do zagadnienia przemocy domowej. Poruszyła uwarunkowania, formy agresji oraz rolę mediów w tym zakresie. Odniosła się do relacje rodzinnych i metod pracy z rodziną dotknięte przemocą oraz form wsparcie ofiar. Końcowy panel konferencji poświęcony był zajęciom warsztatowym i dyskusji na temat kompleksowego podejścia i współpracy wielu instytucji i organizacji zajmujących się problemem przemocy domowej.

Przemoc domowa pozostaje poważnym problemem na całym świecie i dotyka niezliczone osoby, zwłaszcza kobiety i dzieci. Kampania #ResponsibleTogether ma na celu podważenie istniejącego status quo poprzez propagowanie kompleksowego podejścia do sprawców takiej przemocy. Podkreślając znaczenie programów dla sprawców, kampania ta ma na celu doprowadzenie do pozytywnych zmian, zwiększenia świadomości i reformy polityki w walce z przemocą domową. Kampanię prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z partnerami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030.

Źródło informacji i zdjęcia: policja.gov.pl.

12 grudnia 2023