News, Niepełnosprawność

PFRON rozszerza pomoc poszkodowanym w czasie pandemii

Do 5 miesięcy PFRON wydłuża okres wypłaty świadczeń dla osób niepełnosprawnych, które w czasie pandemii nie mogą korzystać z zajęć w placówkach terapeutycznych. W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa Fundusz przedłuża też termin składania wniosków i zwiększa refundację samorządowych projektów.

Program PFRON pozwala dofinansować koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. O wypłatę 500 zł miesięcznie mogą się starać nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – ich opiekunowie. Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy.

Z programu skorzystają niepełnosprawni podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych. Wnioski można składać w jednostkach organizacyjnych powiatu.

– Obserwując nieporównywalnie wysoki wzrost zakażeń, przedłużamy termin składania wniosków. Wydłużamy też – do 5 miesięcy – okres wypłaty świadczeń – mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

– Samorządy powiatowe, które w związku z sytuacją epidemiczną uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać do 100 tysięcy złotych refundacji poniesionych kosztów. – Rozszerzamy program dla powiatów, aby mogły z niego skorzystać również te samorządy, które dotychczas nie były w stanie pokryć kosztów wkładu własnego – wskazuje prezes PFRON.

Zgodnie z nowymi zasadami Fundusz zwiększa wysokość refundacji do 100 proc. kosztów dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych czy innych artykułów pierwszej potrzeby oraz świadczenia pomocy psychologicznej. Pozostałe projekty mogą natomiast uzyskać – tak jak dotychczas – refundację w wysokości do 50 proc. kosztów.

– Samorządowcy mogą dofinansować działania, które uznają za najbardziej potrzebne. To samorząd decyduje, czy i w jaki sposób chce udzielić pomocy i wnioskuje o dofinansowanie z PFRON – wyjaśnia Krzysztof Michałkiewicz. Powiat, który chce skorzystać ze wsparcia, składa wniosek o przyznanie refundacji we właściwym Oddziale Funduszu. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata refundacji powinna nastąpić w ciągu 10 dni roboczych.

Wsparcie jest udzielane w ramach III i IV modułu programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu oraz sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Z myślą o osobach dotkniętych skutkami pandemii PFRON wdraża również przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów organizacji pozarządowych.

źródło: PFRON

11 listopada 2020