News

Ogólnopolska debata na temat przemocy domowej

22 listopada w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się ogólnopolska konferencja „Nie otwieraj drzwi przemocy” z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz sekretarz stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anny Schmidt.

Tego samego dnia został przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który wprowadza rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo oraz ochronę osób dotkniętych przemocą domową.

Dzisiejsze spotkanie oraz przyjęcie przez rząd projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to dowód na to, że monitorujemy problem przemocy i wdrażamy rozwiązania, które zniwelują to niepokojące zjawisko, szczególnie w przypadku, kiedy dotyka ono dzieci – mówi minister Marlena Maląg.

To właśnie działania legislacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz planowane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego były tematem przewodnim tegorocznej konferencji. Rozmawiano o przyjętym przez rząd projekcie, który m.in. rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz ustanawia standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Niestety przemoc w rodzinie to temat wciąż aktualny, którego nie możemy przemilczeć. Ofiary przemocy domowej potrzebują naszego wsparcia – podkreślała wiceminister Anna Schmidt.

Podczas konferencji zostały także zaprezentowane wyniki „Ogólnopolskiej diagnozy zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych” oraz rozwiązania w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc. Przedstawiono również trzy najwyżej ocenione projekty w Programie Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022.

Konferencja „Nie otwieraj drzwi przemocy” odbyła się w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.

Źródło: gov.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

24 listopada 2022