Video

Kraków. Nowy Dom Pomocy Społecznej 

Gmina Miejska Kraków zakończyła budowę nowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 27. Obecnie trwa urządzanie terenów zielonych wokół obiektu. W nowoczesnej placówce docelowo ma zamieszkać 100 osób. Koszty inwestycji to około 51 mln zł w tym 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Podczas dnia otwartego zorganizowanego w środę, 20 marca, można było zwiedzić najnowocześniejszy DPS w Krakowie. Z możliwości tej skorzystali m.in. przedstawiciele wielu miejskich jednostek działających w systemie pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej. W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

W Krakowie od wielu lat rozwijany jest system specjalistycznego wsparcia seniorów, zdywersyfikowany w zależności od indywidualnych potrzeb, sytuacji rodzinnej oraz sprawności psychofizycznej odbiorców. Krakowianom w wieku podeszłym oferowane jest różnorodne wsparcie i specjalistyczna pomoc w placówkach opieki całodobowej, dziennej oraz w miejscu zamieszkania.

Seniorom wymagającym kompleksowej, całodobowej opieki i pielęgnacji, krakowski system pomocy społecznej oferuje 1149 miejsc w 9 Domach Pomocy Społecznej przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Na tle innych metropolii Kraków dysponuje drugim po Łodzi najwyższym wskaźnikiem liczby miejsc w jednostkach tego typu. Na jedno miejsce według danych za rok 2020, przypadają 162 osoby w wieku poprodukcyjnym. Dla porównania:

  • w Łodzi wskaźnik ten wynosi 144 osób
  • we Wrocławiu 199 osób
  • w Poznaniu 288 osób
  • w Warszawie 309 osób
  • w Gdańsku 357 osób
  • w Katowicach 419 osób.

Krakowskie Domy Pomocy Społecznej są w sposób ciągły modernizowane i unowocześniane, w celu zapewnienia jak najwyższych standardów zarówno mieszkańcom, jak i personelowi opiekuńczemu. W latach 2016–2023 na inwestycje i remonty w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, Gmina Miejska Kraków przeznaczyła środki w łącznej wysokości prawie 70 mln złotych.

Źródło: krakow.pl. Zdjęcie fot. MOPS.

21 marca 2024