News, Niepełnosprawność

Jak to jest z dostępnością na kolei?

W lipcu 2018 r. rząd przyjął ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która jest realizowana w ramach programu Dostępność Plus. O stan jego realizacji zapytał poseł Franciszek Sterczewski w interpelacji skierowanej do Ministra Infrastruktury. 

Poseł Franciszek Sterczewski zapytał o działania, jakie są podejmowane, by przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu wśród osób z niepełnosprawnościami i jednocześnie o to, jak zwiększana jest dostępność transportu publicznego.

Ministerstwo w odpowiedzi wskazało na kary, jakie może nakładać na przewoźnika PKP Intercity w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu usługi przewozu dla osób z niepełnosprawnościami w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich. Organizator przewozów może ukarać spółkę kwotą 5 897 zł za niedostosowanie składu pociągu do wymogów stawianych przez organizatora. Znacznie wyższa kara jest nakładana na przewoźnika za niezapewnienie asysty z winy przewoźnika osobie z niepełnosprawnością, która zgłosiła taką potrzebę zgodnie z przepisami lub gdy przewoźnik wyłączy awaryjnie wagon niezbędny do przewozu osoby z niepełnosprawnością i nie będzie mógł zrealizować usługi mimo wcześniejszego zgłoszenia chęci przejazdu przez osobę ze szczególnymi potrzebami. Każde z tych przewinień grozi przewoźnikowi karą 110 567 zł za każdy stwierdzony przypadek.

W zakresie inwestycji w odpowiedzi wskazano na liczne działania podejmowane przez przewoźnika dalekobieżnego, zarządcę dworców oraz infrastruktury oraz sam resort w celu przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu w zakresie budowania dostępności do usług osobom z niepełnosprawnościami.

PKP Intercity w ramach swojego parku taborowego dysponuje 107 wagonami oraz 60 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, dostosowanymi do potrzeb podróżnych ze szczególnymi potrzebami. Minister wskazuje, że w trakcie realizacji jest projekt modernizacji 60 wagonów COMBO, jednak ich odbiór zakończył się z końcem listopada. Ponadto przewoźnik oczekuje na odbiór 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych od Stadlera, 10 nowych wagonów od FPS H. Cegielski, a także 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ED74) od konsorcjum PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki, spośród których dwie jednostki odbywają jazdy obserwowane z pasażerami od nowego rozkładu jazdy na trasie Wrocław – Przemyśl.

PKP S.A. wypracowały jednolity standard map dotykowych. Dodatkowo prowadzone są prace nad standaryzacją oznakowania stacji pasażerskich, a także w zakresie systemów nawigacji cyfrowej dla terenów stacji. Kolejnym działaniem jest przeszkolenie kadry PKP S.A. z zakresu realizacji zamówień publicznych i utrzymania elementów infrastruktury przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczonej możliwości poruszania. Zarządca dworców w ramach Programu Inwestycji Dworcowych w 2020 r. oddał do użytku 9 dostępnych dworców, 178 peronów zostało zmodernizowanych a 64 powstały od nowa. W 2021 r. (w III kwartale) PKP S.A. oddało 2 dostępne dworce a na 4 rozpoczęto prace.

PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiedzialne za realizację inwestycji w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. wykonując swoje zadania stosuje przepisy TSI PRM odpowiadając na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy osób z trudnościami w przemieszczaniu. Zarządca infrastruktury m.in. ujednolica wyposażenie obiektów infrastruktury pasażerskiej, wprowadza systemu ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym, czy projektuje układ komunikacyjny uwzględniający potrzeby osób o ograniczonej mobilności. Prognozowana liczba peronów nowych lub przebudowanych to 223.

O zakupie nowych wagonów pisaliśmy: https://www.wykluczeni.pl/pkp-intercity-zmodernizowane-wagony-z-ulatwieniami-dla-niepelnosprawnych/

Źródło: oprac. za nakolei.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

14 grudnia 2021