Niepełnosprawność

Zapewnienie dostępności w podróżach kolejowych dla osób niepełnosprawnych

Nawiązując do  obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który miał miejsce 3 grudnia, warto podkreślić istotność i zakres dostępnych udogodnień oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w podróżach kolejowych. Niezależnie od tego, czy ograniczenia są tymczasowe czy trwałe, każda osoba z niepełnosprawnością może liczyć na bezpłatną pomoc podczas podróży koleją.

Wśród osób uprawnionych do wsparcia znajdują się te poruszające się na wózkach, mające trudności z chodzeniem, niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, osoby z zaburzeniami komunikacji, a także osoby niskiego wzrostu. Przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy stacji mają obowiązek udzielania pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu do lub z pociągu, a także wsparcia przy przemieszczaniu się po terenie dworca.

Osoby potrzebujące takiej pomocy powinny skontaktować się z przewoźnikiem lub zarządcą stacji przynajmniej 24 godziny przed planowaną podróżą. W przypadku zgłoszeń dokonywanych później, asysta jest nadal możliwa, choć jej organizacja może być bardziej skomplikowana.

Podróże osób z niepełnosprawnościami stają się coraz łatwiejsze dzięki zmianom w projektowaniu infrastruktury kolejowej. Zasada projektowania uniwersalnego, stosowana przy wykorzystaniu funduszy europejskich, zapewnia, że nowe pociągi, drogi, miejsca opieki czy pracownie komputerowe są dostępne dla jak najszerszego grona użytkowników, w tym dla seniorów, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz osób z różnymi potrzebami specjalnymi.

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) od dawna wspiera dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. UTK, wyróżniony certyfikatami za swoją działalność, angażuje się w aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami i zapewnia dostępność swoich siedzib. W urzędzie działa koordynator ds. dostępności oraz specjalny zespół, który współpracuje z przewoźnikami kolejowymi i zarządcami infrastruktury w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z dostępnością.

Źródło informacji i zdjęcia UTK.

4 grudnia 2023