Uchodźcy z Ukrainy

UNICEF. Jak wygląda działalność organizacji w Łodzi?

UNICEF, czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, to organizacja znana na całym świecie, ale nie wszyscy wiedzą, że została powołana przez ONZ z inicjatywy Polaka. To właśnie Ludwik Rajchman był autorem postulatu, że pomoc dzieciom powinna być oferowana bez względu na miejsce, w którym przyszły na świat. Przesłanie to stało się fundamentem organizacji, a pierwsze transporty pomocy humanitarnej trafiły właśnie do Polski.

Niemal 80 lat UNICEF pracuje na to, aby każde dziecko żyło w bezpiecznym i czystym otoczeniu, było chronione przed przemocą i wykorzystaniem, miało równe szanse w życiu, a także równy dostęp do nauki i rozwoju.

To między innymi dzięki współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci Łódź dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem problemów, które generuje pojawienie się licznej grupy nowych mieszkańców miasta, nie tylko na ulicach, ale też w miejscach pracy, w szkołach czy w sąsiedztwie. Choć współpracę miasta z UNICEF-em koordynuje Biuro Aktywności Miejskiej, to nie sposób pominąć zaangażowania innych jednostek organizacyjnych UMŁ, na rzecz wdrażania i monitorowania finansowanych przez UNICEF projektów integracyjnych dla dzieci i ich rodzin.

Wydział Edukacji odpowiada za organizację programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla młodzieży uchodźczej, tworzenie cyfrowych klas dla uchodźców, które pomogą im w nauce języka polskiego i wyrównywaniu różnic, wyposażenie przedszkoli i szkół w celu zwiększenia dostępu do nauki oraz zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystentów kulturowych/ tłumaczy.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, dzięki wsparciu UNICEF, przeprowadził działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia i realizuje miejską kampanię informacyjną na temat szczepień ochronnych. Ponadto uzyskane środki pomogły doposażyć żłobki w komputery z oprogramowaniem do tłumaczenia polsko-ukraińskiego i angielsko-polskiego, przeprowadzić szkolenia dla pracowników żłobków w zakresie podnoszenia kompetencji wielokulturowych, umożliwić dostęp do opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców, sfinansować badania przesiewowe dzieci z Ukrainy, mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy i konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał pozyskane środki na wsparcie pracy pracowników socjalnych poprzez rekrutację i przygotowanie tłumaczy języka ukraińskiego oraz specjalistów, w celu pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy w integracji we wszystkich instytucjach pomocowych, organizację i doposażenie przestrzeni przyjaznej dzieciom, zapewnienie zajęć edukacyjnych dzieciom i ich opiekunom mieszkającym w schronisku.

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej zapewniło dzieciom uchodźców i dzieciom polskim z placówek opiekuńczych integracyjny program wakacji letnich z zajęciami językowymi i kulturalnymi w języku polskim i ukraińskim. Ponadto stworzyło dzieciom uchodźców warunki domu rodzinnego poprzez stworzenie siedmiu środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach. Tym funduszom zawdzięcza się też wdrożenie planu promocji rodzinnej pieczy zastępczej wśród mniejszości ukraińskiej w Polsce, mającego na celu umieszczenie dzieci uchodźców przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przeszkolonych i wspieranych rodzinach ukraińskich.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował bezpłatne plenerowe kino letnie w repertuarze z filmami ukraińskimi i polskimi, piknik rodzinny w parku z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy czy Klub Przyjaciela Sportu.

Spośród wymienionych działań do najważniejszych, sfinansowanych dzięki wsparciu UNICEF, należą zapewnienie dodatkowego wyposażenia szkół oraz zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych i działań integracyjnych niwelujących różnice kulturowe.

Należy jednak pamiętać, że wymienione działania to flagowe inicjatywy, które są wspierane poprzez realizację innych aktywności o mniejszej skali, ale nie mniejszym znaczeniu. To codzienne spotkania fundacji, stowarzyszeń i pojedynczych ludzi z urzędnikami, godziny rozmów i dyskusji. Cel jest wspólny – to uśmiech na twarzach dzieci, bo bez względu na istniejący w Ukrainie konflikt wszystkie dzieci potrzebują beztroskiej zabawy i warunków do twórczego rozwoju .

Źródło tekstu i zdjęcia: lodz.pl (artykuł sponsorowany).

21 marca 2023