Wykluczenie cyfrowe

Sokółka. Realizacja projektu „Cyfrowy Klub Senior +”

Klub „Senior +” w Sokółce w drodze konkursu pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Cyfryzacji w kwocie 18.806,70 zł. na realizację projektu p.n. „CYFROWY KLUB SENIOR + W SOKÓŁCE”. W ramach projektu zostało zakupionych pięć laptopów z dostępem do internetu.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób po 60 roku życia, zamieszkujących powiat sokólski. Dofinansowanie zostało przeznaczone na doposażenie stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów. Zapewnił możliwość przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jak również niedyskryminacji osób starszych w tym dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Umożliwił też realizację warsztatów komputerowych dla większej liczby osób.

Dostęp do internetu pozwolił na min. poznanie stron urzędowych, repertuaru kin, teatrów, stron bibliotek i innych miejsc kultury w regionie. Umożliwił sprawdzenie rozkładu komunikacji miejskiej, godzin otwarcia poradni specjalistycznych, co jest wielkim ułatwieniem dla osób starszych.

Klub „Senior +” w Sokółce cieszy się dużym zainteresowaniem. Liczba osób uczęszczających do placówki z każdym rokiem się zwiększa. Dofinansowanie będzie wykorzystane wśród całej społeczności lokalnej.

Źródło: oprac. za sokolka-powiat.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

13 czerwca 2023