Przemoc domowa

Słupsk. STOP Przemocy z PIKBAZĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymał dofinansowanie w kwocie 76 000,00 zł ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu „STOP Przemocy z PIKBAZĄ”.

Realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

Projekt „STOP Przemocy z PIKBAZĄ” wpisuje się w ramy priorytetu II „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wsparcia specjalistycznego w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PIKBAZA w Słupsku, a także poprawa jakości świadczonych usług poprzez wzrost kompetencji osób zaangażowanych do realizacji działań.

Czas trwania projektu: czerwiec 2022 r. – grudzień 2022 r.

Wartość projektu: 95 000,00 PLN

Projekt skierowany jest do mieszkańców Słupska, osób dorosłych, dzieci i młodzieży, osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wszystkie zaplanowane działania wpłyną na rozwój usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, zapewnią kompleksowość wsparcia, co wpłynie na poprawę jakości tych usług i przede wszystkim zapewni efekty z realizowanego wsparcia. Wszystkie działania będą służyły zintensyfikowaniu pomocy dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, będą miały ogromne oddziaływanie zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu.

Źródło: oprac. za mopr.slupsk.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot, Shutterstock.

28 lipca 2022