News, Przemoc domowa

Propozycje zmian w ustawie. Zamiast określenia przemoc w rodzinie ma być przemoc domowa

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m. in. zmianę tytułu ustawy z „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

W ocenie projektodawcy obowiązująca nazwa ustawy stygmatyzuje rodzinę i wskazuje, że wyłącznie rodzina jest środowiskiem, w którym dochodzi do aktów przemocy.

Dotychczasowa definicja „przemocy w rodzinie” zastąpiona zostanie „przemocą domową”, definiowaną jako wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.

W nowelizowanej ustawie definicja uwzględniała trzy rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną i seksualną. Wskazany katalog będzie miał charakter otwarty.

Kolejno projektodawca zastępuje definicję „członka rodziny” definicją „osoby doznającej przemocy domowej” oraz „osoby stosującej przemoc domową”, doprecyzowując jednocześnie zakres podmiotowy definicji.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu modyfikację pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych wpływających na usprawnienie ich pracy.

Zespołowi interdyscyplinarnemu zostaną przypisane jedynie zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Z kolei rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze.

W projekcie dostrzegalna jest próba dostosowania obowiązujących regulacji do zmieniających się uwarunkowań oraz wprowadzenia do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej.

O postępach prac nad nową ustawą będziemy systematycznie informować.

Źródło: oprac. za Portalem Pomocy Społecznej. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

14 października 2021