Niepełnosprawność

30 lat PFRON. Międzynarodowa konferencja w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Pod hasłem ,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się w dniach 13-14 października br. międzynarodowa konferencja prezentująca zagadnienia dotyczące kwestii rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście 30-lecia PFRON i Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków niepełnosprawności i propozycji rozwiązań w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Celem spotkania było też zwiększenie świadomości społecznej w obszarze dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podczas panelu wykładów polskich specjaliści i praktycy odnieśli się do tematów rehabilitacji społeczno-zawodowej w kontekście stojących przed nią wyzwań oraz możliwości i dostępności w kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności. Goście zagraniczni zaprezentowali doświadczenia w zakresie systemowych rozwiązań wsparcia osób niepełnosprawnych.

List okolicznościowy premiera Mateusza Morawieckiego, skierowany do organizatorów i uczestników konferencji: 

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest nowoczesnym instrumentem polityki społecznej. Przez wszystkie lata swojej działalności przyczyniał się do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, do zapobiegania ich wykluczeniu, do wyrównywania szans tych osób w życiu codziennym, nauce, pracy, sporcie i pełnieniu ról społecznych. Podejmowane przez Fundusz działania dają osobom niepełnosprawnym możliwość pokonania barier nie tylko architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych, czy cyfrowych, ale i tych największych – barier świadomości społecznej. Budżet PFRON przeznaczony na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wynosi dziś blisko 6 miliardów złotych, w tym około 3,5 miliarda dedykowane jest dofinansowaniu miejsc pracy. 1,5 miliarda otrzymują z budżetu PFRON samorządy. Te tak potrzebne Środki służą między innymi dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, aktywizacji zawodowej, czy wsparciu działalności warsztatów terapii zajęciowej. (list odczytał wojewoda Lech Sprawka)

Źródło: oprac. za informacją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

14 października 2021