Niepełnosprawność

Parlament Europejski chce zatrudniać osoby z niepełnosprawnością

Parlament Europejski organizuje 10. edycję programu działań pozytywnych (PAP). Ta dodatkowa ścieżka ułatwia zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jako pracowników kontraktowych. Dzięki tej inicjatywie kandydujące osoby z niepełnosprawnością mają szansę pracować dla Parlamentu – jedynej instytucji UE wybieranej w wyborach bezpośrednich, a Parlament może przyciągnąć kompetentne osoby i czerpać z ich różnorodnych talentów.

Dzięki programowi działań pozytywnych powstania lista 20 osób zakwalifikowanych, które dyrekcje generalne Sekretariatu Generalnego będzie mogła zatrudnić jako pracowników kontraktowych (na podstawie art. 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej) w II, III lub IV grupie funkcyjnej W ramach programu Parlament zatrudnia co roku do sześciu osób z tej listy na umowach rocznych (z możliwością przedłużenia). Nazwiska pozostałych osób spośród 20 laureatek i laureatów umieszcza się na 18 miesięcy na liście rezerwowej. Daje im to możliwość zatrudnienia przez dyrekcje generalne Parlamentu poza PAP.

Kryteria przyjęcia

Na dzień upływu terminu składania kandydatur trzeba spełnić następujące kryteria:

A. Kryteria ogólne

(1)   niepełnosprawność powodująca uszczerbek na zdrowiu równy lub większy niż 20 % zgodnie z europejską skalą oceny fizycznej i psychicznej niezdolności do pracy;

(2)   korzystanie z pełni praw obywatelskich w państwie członkowskim UE;

(3)   uregulowany stosunek do przewidzianej prawem służby wojskowej;

(4)   przedstawienie odpowiednich referencji potwierdzające, że jest się odpowiednią osobą do wykonywania obowiązków;

(5)   znajomość jednego z 24 języków urzędowych UE co najmniej na poziomie C1 (gruntowna znajomość) – język 1; znać inny język UE co najmniej na poziomie B2 (zadowalająca znajomość) – język 2 – według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Test wielokrotnego wyboru zdaje się w języku 1. Służby rekrutacyjne sprawdzą twoją znajomość języka 2 na etapie rozmów, jeśli twoje nazwisko znajdzie się na liście laureatek i laureatów i otrzymasz zaproszenie na rozmowę od jednej z dyrekcji generalnych.

Zgłaszając się do programu, oświadczasz, że spełniasz powyższe kryterium A) (1). Jeśli podasz nieprawdziwe informacje dotyczące tego kryterium, natychmiast odrzucimy twoje zgłoszenie i wykluczymy cię z programu.

B. Kwalifikacje

w grupie funkcyjnej II (stanowiska biurowe i sekretarskie) i III (stanowiska asystenckie):

– wykształcenie pomaturalne potwierdzone dyplomem; lub

– wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem umożliwiające podjęcie studiów pomaturalnych oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe mające związek z charakterem obowiązków

– lub, jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wyszkolenie zawodowe lub doświadczenie zawodowe;

w grupie funkcyjnej IV (stanowiska administracyjne)

– wykształcenie na poziomie odpowiadającym ukończonym co najmniej trzyletnim studiom uniwersyteckim, potwierdzone dyplomem;

– lub, jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wykształcenie zawodowe.

Dyplomy, zarówno wydane w państwie członkowskim UE, jak i w państwie trzecim muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego UE, np. ministerstwo edukacji.

C. Doświadczenie zawodowe

Program jest otwarty tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie pracowały dla instytucji, organu ani jednostki organizacyjnej UE (na potrzeby programu staż i umowy o pracę tymczasową w instytucjach UE nie liczą się jako wcześniejsze doświadczenie zawodowe w instytucji UE).

Jak zgłosić kandydaturę?

Złóż wniosek na platformie Apply4EP do 18 marca 2024 r. do godz. 17.00 (czasu brukselskiego i luksemburskiego).

Przed wypełnieniem zgłoszenia przeczytaj dokładnie przewodnik dla osób kandydujących, który jest załączony do tego ogłoszenia.

1) Trzeba wypełnić formularz zgłoszenia i przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające na platformie Apply4EP:

– CV;

– dyplom lub dyplomy potwierdzające poziom wykształcenia;

– potwierdzenie wcześniejszego doświadczenia zawodowego (jeśli je masz).

Jeżeli potrzebne są racjonalne usprawnienia podczas testu, trzeba zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu na platformie Apply4EP.

2) Przed upływem terminu zgłaszania kandydatur należy przesłać formularz wniosku o racjonalne usprawnienia na adres służby medycznej: PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Na poparcie swojego wniosku o racjonalne usprawnienia załącz do niego – przed upływem terminu zgłaszania kandydatur – odpowiednią dokumentację medyczną (zaświadczenia lekarskie, pisma od lekarza, dowód na wcześniejsze racjonalne usprawnienia, np. na wszelkie udogodnienia przyznane ci wcześniej na egzaminach w trakcie nauki, itp.).

W temacie e-maila trzeba wpisać:

DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego.

Źródło informacji i zdjęcia: niepelnosprawni.pl.

19 lutego 2024