Ostrołęka. Przemoc domowa to wciąż duży problem
Przemoc domowa

Ostrołęka. Przemoc domowa to wciąż duży problem

W ubiegłym roku blisko tysiąc osób w Ostrołęce skorzystało z pomocy specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zdecydowana większość spraw dotyczyła przypadków przemocy w rodzinie i uzależnień. Odnotowano także przypadki przemocy seksualnej i ekonomicznej. Statystyki pokazują skalę problemu.

Do przemocy w rodzinie dochodziło w 447 przypadkach. 165 zgłoszeń to przemoc psychiczna, 367 fizyczna. Zdarzały się również przypadki przemocy ekonomicznej, seksualnej.

Po pomoc zgłaszały się osoby uzależnione lub współuzależnione oraz te, które straciły bliską osobę, miały myśli samobójcze czy różne trudności – np. z funkcjonowaniem w życiu codziennym czy agresją.

W ubiegłym roku pracownicy dyżurujący przy telefonie interwencyjnym ponad 20 razy udzielali pomocy i wsparcia telefonicznego lub spotykali się z potrzebującymi w siedzibie OIK osobom potrzebującym.

– Osoby wymagające schronienia mogą skorzystać z zakwaterowania w OIK. W 2020 roku pracownicy etatowi podczas swoich dyżurów 25 razy udzielali pomocy i wsparcia telefonicznego lub spotykali się z potrzebującymi w siedzibie OIK.

W ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielane jest schronienie osobom, które doznają przemocy. Mogą one skorzystać z czasowego schronienia w celu izolacji od sprawcy. Osoby te mają zapewnione bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

– W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 7 osób: w tym 3 kobiety i 4 dzieci. Okres zamieszkiwania ogółem przez te osoby wynosił 221 świadczeń, gdzie za jedno świadczenie należy przyjąć 1 nocleg dla jednej osoby. Ze schronienia w OIK korzystały głównie kobiety z dziećmi w sytuacji przemocy w rodzinie. Prowadzona była z nimi praca terapeutyczna – czytamy w raporcie o stanie miasta Ostrołęki.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w Ostrołęce wszczęto 62 procedury „Niebieskie Karty”. Procedura była wszczynana dwukrotnie w przypadku 13 rodzin, zaś w 38 rodzinach kontynuowana była procedura z roku 2019. Łącznie w 2020 r. było prowadzonych 100 „Niebieskich Kart” – procedur dla rodzin, w których wystąpiło uzasadnione podejrzenie występowania przemocy domowej.

– Do wszczętych procedur powołane zostały 62 grupy robocze, które na 406 spotkaniach dokonywały diagnozy przypadków i wspólnie z osobami doznającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc w rodzinie ustalały plan pomocy dla rodziny.

źródło: raport o stanie miasta Ostrołęki 

8 czerwca 2021