Uchodźcy z Ukrainy

Grudziądz. Razem możemy więcej

We współpracy kilku podmiotów przystąpiono do realizacji projektu „Razem możemy więcej”. Jest to pierwsza edycja tego przeznaczonego dla cudzoziemców programu aktywizacyjnego. Wdrażana będzie w latach 2022-2023.

Projekt jest realizowany wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, Fundację Inicjatyw Społecznych Źródło oraz Firmę Parol Koncept Rafał Parol.

Skierowany jest do cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, wymagających wsparcia w obszarze integracji i aktywności społecznej. 80 procent spośród nich stanowią obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi i znajdują się tym samym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Warunkiem dostępu cudzoziemca do udziału w projekcie jest legalność pobytu w Polsce, tj. rejestracja przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej lub nadany w organie gminy numer PESEL.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i zapewnienie aktywności społecznej wymienionych grup cudzoziemców. Założeniem projektu „Razem możemy więcej” jest wsparcie w zakresie integracji takich osób na rynku pracy poprzez aktywizację i rozwój przedsiębiorczości oraz integracji w społeczeństwie, do czego prowadzić ma indywidualny rozwój oraz wzmocnienie w głównych obszarach życia społecznego.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

Integracja i aktywność społeczna:

  • wsparcie asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjach życia codziennego,
  • pomoc prawna i psychologiczna,
  • nauka języka polskiego, kursy w zakresie orientacji kulturowej (kultura, historia, geografia, turystyka),
  • wsparcie integracyjnym w wymiarze bytowym, tj. bon bytowo-aktywizacyjny (koszty transportu, odzieży, posiłków, opłaty czynszowe itp.).

Aktywizacja zawodowa:

  • profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku pracy),
  • szkolenia zawodowe,
  • doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  • pośrednictwo pracy.

W celu zasięgnięcia bliższych informacji na temat projektu zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi tutaj ulotką i plakatem.

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielić może Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (ul. Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz, pok. 202, 217, tel. 56 69 68 750). Informacje można też pozyskać na stronie internetowej MOPR.

Informacji udziela też Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu (ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, pokój nr 213, tel. 56 64 38-466 / 405). Są też dostępne na stronie internetowej PUP.

Źródło: oprac za grudziadz.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 września 2022