Video

Wrocław. Wychowankowie pieczy zastępczej otrzymali klucze do mieszkań

We Wrocławiu w pieczy zastępczej przebywa ok. 1200 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. W piątek (19 stycznia) wychowankowie otrzymali klucze do mieszkań, w których będą się usamodzielniać. Jest to etap przygotowujący do dorosłego życia, pracy, płacenia rachunków czy gospodarowania budżetem.

Po okresie pobytu w pieczy zastępczej-rodzinnej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) lub instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze), wychowankowie uzyskują status osób usamodzielnianych. Proces usamodzielnienia rozpoczyna się najwcześniej w dniu ukończenia 18. roku życia lub później – w przypadku osób decydujących się na pozostanie w strukturach pieczy zastępczej np. na czas nauki (jest to możliwe na wniosek wychowanka, za zgodą dyrektora placówki/opiekuna zastępczego, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 25 roku życia).

W każdym roku kalendarzowym różne formy pieczy zastępczej opuszcza ok. 110 osób (ok. 40 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; ok. 70 wychowanków pieczy rodzinnej).

Aktualnie, na terenie Wrocławia w procesie usamodzielnienia pozostaje 225 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz 153 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (łącznie 378 osób). Ponadto 159 dorosłych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz 27 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych nadal pozostaje w pieczy zastępczej (łącznie 186 osób).

Źródło: oprac. za  wroclaw.pl. Zdjęcie – fot. Fundacja Hossanova.

23 stycznia 2024