Bezdomność

Warszawa. Prace nad kartą praw osób bezdomnych

Warszawa we współpracy z organizacjami pozarządowymi pracuje nad poprawą bytu osób w kryzysie bezdomności. Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności zapewni im m.in. prawo do godnego schronienia i do adresu korespondencyjnego. 

Warszawska Karta Osób Doświadczających Bezdomności będzie przede wszystkim zbiorem podstawowych praw osób zmuszonych do życia na ulicy, a m.st. Warszawa zobowiąże się do ich przestrzegania. Dokument będzie dotyczył m.in. prawa do godnego tymczasowego schronienia, do podejmowania czynności niezbędnych do przetrwania, do korzystania z przestrzeni publicznej oraz do swobodnego poruszania się w niej, a także korzystania z publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych i prawa do usług ratujących życie. Karta zapewni również osobom doświadczającym bezdomności fundamentalne prawa obywatelskie, tj. prawo do udziału w wyborach czy prawo do posiadania adresu korespondencyjnego.

Celem powstającej karty będą także przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu osób żyjących na ulicy oraz uwrażliwienie mieszkańców miasta i służb. Nikt nie powinien doświadczać bezdomności, ale jeśli już do niej dochodzi, prawa i godność osób w kryzysie bezdomności powinny podlegać ochronie.

Nad kartą pracują przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, służb miejskich oraz organizacje pozarządowe skupione w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności, tj.: Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Monar, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Wspólnota Sant Egidio, Fortior Fundacja dla Wielu, Ambulans Serca, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Lekarze Nadziei, Zakon Maltański, Fundacja D.O.M. i Habitat for Humanity.

Punktem wyjścia do pracy zespołu jest europejska karta, która została skierowana do samorządów przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Przyjęcie Warszawskiej Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku. Podobne dokumenty obowiązują już m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji i Słowenii.

źródło: oprac. za portalem m.st. Warszawy. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels

29 lipca 2021