Przemoc domowa

Sejny. Zajęcia dla osób, które stosują przemoc domową

Od października ruszą w Sejnach zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób, które stosują przemoc w rodzinie. Warunek – zebranie odpowiedniej liczby chętnych.

– Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach od poniedziałku. do piątku w godzinach 7:30- 15:30  – zachęca PCPR. Kontakt do PCPR: ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, tel. fax. (87) 517 34 15; e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jego główny cel to redukcja zachowań agresywnych uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników. Program zakłada 38 godzin zajęć (w tym 2-godzinne spotkanie indywidualne i 36 godzin zajęć grupowych).

Kto może przystąpić do programu?

  • Osoby skazane za stosowanie przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, albo takie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • Także osoby stosujące przemoc w rodzinie, które w ramach procedury Niebieskiej Karty, albo w innych okolicznościach dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym. Osoby, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.
  • Zakwalifikowanie osoby stosującej przemoc do powtórnego uczestnictwa w kolejnej edycji programu, możliwe jest wówczas, jeśli podczas prowadzonego monitoringu efektywności Programu wystąpiły ku temu uzasadnione przesłanki. Osoby te muszą wziąć udział w pełnym cyklu zajęć niezależnie od ilości odbytych godzin w poprzedniej edycji programu.

Kto nie może wziąć udziału w programie?

Chorzy psychicznie nieleczący się lub w fazie nasilenia choroby, osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości, nałogowi hazardziści, uzależnieni od alkoholu czy narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii.

Źródło: oprac. za sejny.net. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 września 2022