Imigranci

Propozycje Konfederacji Lewiatan. Cudzoziemcy mogą uratować nasz rynek pracy 

Rozpoczynają się prace nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. Od przyjętych w niej rozwiązań zależy, czy uporamy się z deficytem pracowników na naszym rynku pracy.

Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. wprowadzenie zmian dotyczących zezwolenia na pracę, szybką ścieżkę obsługi pracodawców,  poprawienie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wydawanego przez urzędy wojewódzkie czy korekty w zakresie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

– Zmiany w ustawie o cudzoziemcach są potrzebne polskiej gospodarce, która z uwagi na trendy demograficzne boryka się z niedostatkiem pracowników. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia przez kolejne lata. To od polityki migracyjnej zależy, czy Polska będzie krajem przyciągającym najbardziej wartościowych pracowników, czyli tzw. „talenty”, czy będzie skazana na porażkę w wyścigu o najlepszych pracowników. Rozwiązania, jakie będą przyjęte w ramach nowej ustawy, wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Propozycje Konfederacji Lewiatan:

  1.   Szybsza ścieżka obsługi tych pracodawców, w przypadku których nie ma wątpliwości, że przestrzegają prawa pracy i przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców (tzw. „fast track”). Czechy, Dania, Irlandia i Niemcy od 2020 roku, wdrożyły przepisy prawne przyśpieszające procedury imigracyjne, co jest związane z długoterminową polityką migracyjną tych państw.
  1.   Zmiany dotyczące zezwolenia na pracę, m.in.:

– określenie zakresu zadań i wysokości wynagrodzenia miesięcznego w ogłoszeniu o pracę tylko w przypadku, gdy jest wymagane

– ustalenie w  ustawie zamkniętej listy dokumentów wystarczających do wydania pozwolenia (unikanie wielokrotnego wzywania celem przedłożenia dokumentów poświadczających te same zdarzenia/ fakty),

– weryfikacja kompetencji zawodowych cudzoziemca przez pracodawcę w trakcie rekrutacji. Obecnie urząd wojewódzki w czasie  postępowania wzywa cudzoziemca o przedstawienie dyplomu, certyfikatu mających potwierdzić posiadane przez niego kwalifikacje.

– w przypadku pracowników wysokokwalifikowanych – określenie jasnych, łatwo weryfikowalnych,  kryteriów wydawania pozwolenia (np. poziom i kierunek wykształcenia, oferowane wynagrodzenie).

  1.   Zmiany w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę wydawanym przez urzędy wojewódzkie

– wydłużenie okresu obowiązywania tego zezwolenia do 4-5 lat

– umożliwienie w okresie zatrudnienia przeniesienie cudzoziemca na stanowisko równorzędne lub wyższe po 3 miesięcach pracy z zachowaniem zasady, że jego warunki pracy nie mogą być gorsze niż określone w ogłoszeniu

– wyłącznie elektronicznie procesowanie aplikacji (zarówno złożenie, jak i procedowanie), także  korespondencja z cudzoziemcem i pracodawcą wyłącznie w formie elektronicznej.

  1.   Zmiany w zakresie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Wprowadzenie długoterminowego pozwolenia na pracę, które może być uzyskane na podstawie uproszczonej procedury podobnej do tej, która dotyczy oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu cudzoziemca albo:

– wydłużenie możliwości świadczenia pracy z możliwością dalszego przedłużania bez restrykcyjnych ograniczeń,

– rozszerzenie możliwości korzystania z oświadczenia przez obywateli większej liczby państw (np. Albania, Czarnogóra, Serbia, Bośnia) oraz przez cudzoziemców podejmujących pracę w zawodach deficytowych na rynku pracy.

Źródło: Konfederacja Lewiatan. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

14 października 2021