Bezrobotność

Podkarpackie. Powstanie system monitorujący rynek pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, we współpracy z Politechniką Rzeszowską pracuje nad pierwszym w naszym kraju system, którego innowacyjność będzie polegała na przetwarzaniu i analizie danych pochodzących z różnych źródeł, aby dowiedzieć się, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy na poszczególne zawody czy kwalifikacje.

Liderem projektu pn. „Blender Danych – monitoring zapotrzebowania na kwalifikacje” jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Partnerem w projekcie jest Politechnika Rzeszowska. Nad założeniami systemu będą pracować pracownicy obydwu podmiotów. Budżet projektu wynosi niemal 2,5 mln zł.

System, który powstanie, będzie na początku obejmował tylko województwo podkarpackie. Po pozytywnym zaopiniowaniu rozwiązania przez ministra właściwego ds. rynku pracy będzie miał szansę być wprowadzony jako rozwiązanie dla całego kraju.

System będzie zestawiał ze sobą takie dane, jak m.in. opinie pracodawców na temat zapotrzebowania na pracowników, poziom bezrobocia, ilość ofert pracy, poziom zarobków w odniesieniu do przedstawicieli różnych zawodów, liczba osób kształcących się w danym zawodzie, liczba przedsiębiorstw z danej branży czy pracowników w firmach danej branży.

Większość tych danych będzie pochodziła od instytucji publicznych. Wyjątek będą stanowić opinie pracodawców na temat zapotrzebowania na pracowników – dane te będą zbierane poprzez internet. Do systemu będą wprowadzane dane, które następnie zostaną przetworzone i zanalizowane, zestawione ze sobą w oparciu o wypracowany algorytm w sposób automatyczny.

Brak do tej pory takiego systemu oznacza, że każda instytucja zaangażowana w przygotowywanie kadr dla gospodarki zmuszona jest samodzielnie poszukiwać fragmentarycznych danych i na tej podstawie wnioskować o zapotrzebowaniu rynku.

Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop:

– Chcemy stworzyć metodologię, algorytm, który będzie analizował zbiór danych pochodzących z różnych źródeł. W efekcie powstanie informacja o potrzebach rynku pracy – jakie poszukiwane są zawody i kwalifikacje. Ta wiedza będzie możliwa do przełożenia na konkretne decyzje dotyczące np. nabywania odpowiednich kwalifikacji przez młodzież i osoby dorosłe. Zestawianie tego typu danych będzie realizowane w sposób systematyczny, co pozwoli na uchwycenie trendów na rynku pracy. Dla odbiorców uzyskane informacje będą dostępne na dedykowanej całemu przedsięwzięciu stronie internetowej. System, który powstanie, będzie też dawał możliwość np. wyszukania danego zawodu i sprawdzenie jego atrakcyjności w poszczególnych powiatach. Grupą docelową projektu są osoby i instytucje oczekujące jasnych i na bieżąco aktualizowanych danych o rynku pracy. Wśród tych osób są m.in. doradcy zawodowi pracujący w urzędach pracy czy szkołach. Z tych informacji korzystać będą też instytucje oferujące formy kształcenia ustawicznego. Liczymy, że z naszego systemu skorzystają również dyrektorzy szkół zawodowych czy decydenci.

Źródło: oprac. za BrandsIT. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

30 października 2021