News, Niepełnosprawność

MRiPS. Więcej pieniędzy na realizację programu „Za życiem”

W ramach programu „Za życiem” realizowane będą nowe działania m.in. przygotowujące młodzież z niepełnosprawnością do wejścia na rynek pracy – poinformowało MRiPS. W latach 2022-2026 na realizację programu rząd chce przeznaczyć około 6 mld zł.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało, że rząd w trybie obiegowym przyjął uchwałę dotyczącą zmian w programie „Za życiem”. Na realizację programu w latach 2022-2026 przeznaczono około 6 mld złotych. Resort zaznaczył, że to dużo więcej niż wynosi obecny budżet programu – na lata 2017-2021 (ok. 3,1 mld zł.).

W programie zaplanowano uruchomienie nowych działań. M.in. powołanie doradcy rodziny, którego celem będzie zapewnienie kobietom w ciąży i ich rodzinom oraz rodzinom z dzieckiem lub osobą niepełnosprawną dostępu do poradnictwa w zakresie form wsparcia. Rząd chciałby, żeby taki doradca (przynajmniej jeden) był zatrudniony w każdym powiecie, w pełnym wymiarze czasu pracy, proporcjonalnie do liczby ludności w powiecie.

W programie przewidziano również działanie, które m.in. zakłada zmianę systemu przygotowania zawodowego uczniów z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Będzie ono realizowane przez organizacje pozarządowe wyspecjalizowane w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnościami, organizacje pracodawców oraz szkoły specjalne.

Program zakłada także działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ich celem jest m.in. pomoc młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich oraz przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Zaplanowano także zwiększenie dostępności pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Będzie to realizowane w oparciu o funkcjonujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiety w ciąży oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziny będą mogły skorzystać z pomocy poza kolejnością. Zniesione ma być też kryterium trudnej sytuacji finansowej przy ubieganiu się o pomoc.

Realizacja nowych działań ma rozpocząć się w 2022 roku, poza działaniem dotyczącym doradcy rodziny, które jest przewidziane od 2023 roku.

Przyjęta przez rząd uchwała zakłada również zmiany w wybranych działaniach programu. Dotyczyć one będą m.in. rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Z tej formy pomocy mogą skorzystać również ojcowie oraz inne osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi dziećmi.

Więcej pieniędzy trafić ma też do placówek, które przygotowują dzieci z problemami rozwojowymi do rozpoczęcia nauki. MRiPS wskazało, że w 2017 roku, na początku funkcjonowania programu, było to 47 mln zł, w 2022 roku będzie to ponad 97 mln zł, a w latach 2024-2026 – co roku po 110 mln zł.

Program „Za życiem” realizowany jest od 2017 r. Obejmuje on rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego, koordynacji, edukacji, poradnictwa i informacji.

Źródło: oprac. za niepelnosprawni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

3 stycznia 2022