News, Wykluczenie społeczne

Konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”

Nieś pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Trwa otwarty konkurs pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który ma pomóc integrować i reintegrować zawodowo i społecznie tę część społeczeństwa.

Celem programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą się ubiegać podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizację konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”minister przeznaczył łącznie kwotę 3 mln złotych.

Oferty należy składać za pośrednictwem „Generatora ofert i sprawozdań” dostępnego pod adresem https://zs.mrips.gov.pl/ do 12 stycznia 2022 r. do godz. 16:00.

Szczegóły oraz materiały do pobrania na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2022.

Źródło: oprac. za tarnow.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

12 grudnia 2021