Przemoc domowa

Kampania społeczna – Reaguj na przemoc wobec dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi kampanię społeczną Reaguj na przemoc wobec dzieci. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na konieczność reagowania i zgłaszania na Policję przypadków stosowania przemocy wobec dzieci. 

Wiele osób nie wie lub zapomina o tym, że w Polsce od 2010 obowiązuje sankcjonowany prawnie zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Każde, nawet jednorazowe zdarzenie, choćby był to klaps, stanowi o przemocy w rodzinie. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przemoc w rodzinie należy rozumieć:

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych i wspólnie zamieszkujących oraz w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo:

  • utraty życia,
  • utraty zdrowia,
  • naruszające godność,
  • naruszające nietykalność cielesną,
  • naruszające wolność, w tym seksualną,
  • powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
  • wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

– art. 2 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 r. poz. 1249).

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w kampanii Reaguj na przemoc wobec dzieci przypomina, że reagując na przemoc przywracamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i dajemy szansę na lepszą przyszłość. Podjęcie interwencji może również uratować zdrowie, a nierzadko również życie dziecka.

Każda forma przemocy ma nie tylko natychmiastowy wpływ na dziecko, ale też odroczone konsekwencje. Mogą to być: niska samoocena, trudności relacyjne, obniżone umiejętność przyswajania wiedzy, większe prawdopodobieństwo zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych.

W ramach kampanii prowadzona jest akcja informacyjna, która pozwala uzyskać wiedzę na temat prawnych aspektów zgłaszania przemocy wobec dzieci. Eksperci przypominają, że przemoc wobec dziecka można zgłosić anonimowo. I chociaż nie jest to najbardziej pożądana forma informowania. to w razie jakichkolwiek obaw – lepiej dokonać anonimowego zgłoszenia niż zaniechać podejmowania jakichkolwiek działań.

Wyjaśniają również, że w razie stwierdzenia, że zgorszenie było bezpodstawne – zgłaszający nie poniesie żadnych konsekwencji. Oczywiście, karane są fałszywe zgłoszenia, w przypadku których uda się wykazać, że zostały dokonane w celu dokuczenia lub prześladowania.

Jak reagować na przemoc wobec dzieci?

Jeżeli widzisz lub wiesz o poważnym zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka, nie zastanawiaj się – natychmiast wezwij policję, dzwoniąc pod numer 112 lub 997!

112 – ogólny numer alarmowy. Pracownik przekaże zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych (policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej).

997 – numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki. Numery alarmowe 112 i 997 są bezpłatne i czynne całą dobę.

Gdy policja dostanie takie zgłoszenie, ma obowiązek zająć się sprawą.

Pobierz materiały opracowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę:

Umieść je w widocznym miejscu w szkole, przedszkolu, placówce.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii Reaguj na przemoc wobec dzieci na:  https://fdds.pl/co-robimy/kampanie/reaguj.html

Źródło: strona internetowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

9 listopada 2022