Więzienie

Bydgoszcz. Policja oraz Służba Więzienna razem przeciwko przemocy domowej

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie realizowany jest program resocjalizacyjny „Przemoc w rodzinie – przeciwdziałanie”. Z tego powodu Służba Więzienna nawiązała współpracę z Komendą Miejską Policji. Jednostki jednym głosem twierdzą, że celem jest zapobieganie przemocy wobec najbliższych.

Policja i służba więzienna stawia na edukację osadzonych. Funkcjonariusze starają się zwiększyć świadomość na temat agresji i przemocy w rodzinie. Co istotne, program jest kierowany do więźniów, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu. Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów prawa i rodzajów pomocy, jaka oferowana jest rodzinom. – Wiedza na temat zjawiska przemocy oraz korzystania ze wsparcia instytucjonalnego i społecznego jest fundamentem pomocy – zaznacza służba więzienna.

Osadzeni zostaną poinformowani, na czym polega proces założenia „Niebieskiej Karty” przez policję i Zespół Interdyscyplinarny. Najważniejszym punktem będzie omówienie przepisów, a w szczególności jednego artykułu z Kodeksu Karnego: ”Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Według założeń służb, więźniowie dzięki tym spotkaniom mają otrzymać nowe kompetencje społeczne i poczucie pomocy innym. Nadrzędnym punktem jest zapobieganie agresywnemu zachowaniu oraz jego eskalacji przez sprawców przemocy wobec członków rodziny.

Źródło: oprac. za expressbydgoski. pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

16 stycznia 2023