News

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Wątpliwości PRO dotyczące projektowanych zmian

Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444) wbrew zapewnieniom projektodawcy nie ma charakteru technicznego, a jest najważniejszą zmianą w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego w 30-letniej historii jej funkcjonowania.

Jak argumentuje Rzecznik, nowelizacja rozszerza krąg osób, które mogą podlegać umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.

Jak słusznie zauważa, w projekcie proponuje się umożliwienie przymusowego umieszczania w szpitalu psychiatrycznym wszystkich osób „z zaburzeniami psychicznymi”, tj. osób „z zaburzeniami psychotycznymi” (czyli obecne osoby „chore psychicznie”), jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czy z innymi zakłóceniami czynności psychicznych. Taki stan rzeczy nie został dokładnie wyjaśniony przez samego projektodawcę.

Kolejne wątpliwości Rzecznika wzbudza fakt, że projektodawca nie podejmuje próby pochylenia się nad wprowadzeniem nowych, mniej opresyjnych metod opanowania agresji osoby w kryzysie psychicznym.

Kolejna zmiana proponowana przez projektodawcę dotyczy zmiany definicji legalnej szpitala psychiatrycznego (art. 1 pkt 2 lit. b projektu ustawy). W wyniku takiego rozwiązania, jak podnosi Rzecznik, „szpitalem psychiatrycznym” przestaną być m. in. zakłady opiekuńczo-lecznicze. Wskazany fakt również nie doczekał się rozwinięcia w uzasadnieniu do projektu.

Podniesiona przez Rzecznika argumentacja kładzie długi cień na intencjach projektodawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z całością argumentacji Rzecznika: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-01/Do_MZ_zdrowie_psychiczne_ustawa_nowelizacja_6.01.2023.pdf

Źródło: oprac. za ops.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

14 stycznia 2023