Niepełnosprawność

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Rodziny i Polityki Społecznej wyraził swój daleko idący niepokój związany z problematyką adopcji dzieci niepełnosprawnych.

W jego ocenie sytuacja wskazanej grupy dzieci przebywających w domach pomocy wymaga systemowego przeglądu, jak również pilnych działań naprawczych. Miałyby one dotyczyć zarówno obszaru pieczy zastępczej poprzez inwestowanie w rozwój form rodzinnych, które byłyby dedykowane dzieciom z niepełnosprawnością, jak i obszaru pomocy społecznej, poprzez określenie obowiązku poszukiwania dla dzieci z domów pomocy społecznej miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wzmocnienie działań nadzorczych nad wykonywaniem zadań przez domy pomocy społecznej.

W ocenie RPO konieczne jest wypracowanie takich rozwiązań, które nie tylko zapobiegną umieszczaniu dzieci w domach pomocy społecznej i pieczy instytucjonalnej, ale nadto będą skutkowały przeniesieniem tychże dzieci z placówek pomocowych do rodzinnej pieczy zastępczej.

Z wystąpieniem RPO można zapoznać się: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-01/Do_MRiPS_dzieci_5.1.2022.pdf

Źródło: oprac. za ops.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

11 stycznia 2022