Wykluczenie społeczne

Płock. Mariawici poprowadzę Centrum Integracji Społecznej

Na rozpoczęcie działalności Centrum Integracji Społecznej w Płocku Kościół Starokatolicki Mariawitów otrzymał z budżetu województwa mazowieckiego ponad 2 mln zł. Chce pomagać ludziom bez względu na wyznanie i pochodzenie.

W założeniu takie centra mają zapewniać wsparcie dla bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych czy osób z niepełnosprawnością. – Ich misją jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Płockie centrum powstało jako dziewiąte na Mazowszu. Prowadzeniem CIS przeważnie zajmują się organizacje pozarządowe, jednocześnie podobną możliwość mają samorządy lokalne, podmioty kościelne lub spółdzielnie socjalne. Jak poinformowano, źródłem przyznanej dotacji (niemal 2,17 mln zł) na płocki CIS są środki z budżetu Mazowsza pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami do 18 proc. zawartości alkoholu.

Utworzony w Płocku CIS swoimi działaniami obejmie przede wszystkim osoby bezdomne i uzależnione od alkoholu, udzielając im wsparcia i umożliwiając zdobycie nowych, różnorodnych umiejętności. W centrum skupią się na działalności ogrodniczo-hodowlanej. W ramach działalności gastronomicznej, w oparciu o surowce z własnych upraw, planowane jest przygotowywanie posiłków, produkcja wyrobów garmażeryjnych, sprzedaż przetworów własnej produkcji, tradycyjnie wypiekanego chleba i miodu.

Jednocześnie z racji hodowli alpak, uprawy ziół i prowadzenia własnej pasieki będzie możliwe prowadzenie na łonie natury lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży czy alpakoterapii. W ramach CIS prowadzona ma być również działalność remontowo-budowlana (z akcentem na umiejętności stolarskie).

Pomoc ma być skierowana do każdego bez względu na wyznanie i pochodzenie.

Kościół Starokatolicki Mariawitów już prowadzi działania wspierające osoby bezdomne. Wystarczy wspomnieć akcję „Ciepły Posiłek u Mariawitów”. Jesienią ubiegłego roku powstało Stowarzyszenie „Miłosierdzie i Miłość”, które kompleksowo zajmuje się osobami wykluczonymi, zapewniając schronienie, terapię i wsparcie w wychodzeniu z bezdomności.

źródło: wyborcza.pl Płock

21 kwietnia 2021