Przemoc domowa

Legionowo. Przymusowa izolacja społeczna zwiększyła skalę przemocy domowej 

94 kobiety i 14 mężczyzn – to ofiary przemocy domowej widniejące w zeszłorocznych statystykach Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Legionowie. Remedium na ten rodzaj agresji ma być m. in. uchwalony pod koniec maja 2022 r. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Legionowo w latach 2022-2024.

Dokument identyfikuje mocne i słabe strony samorządu w zakresie walki z tym patologicznym zjawiskiem. Po stronie atutów urzędnicy wymieniają dość szeroką bazę instytucji publicznych działających na rzecz zmniejszenia jego skali, profesjonalną kadrę w tych instytucjach zatrudnioną oraz jej umiejętność do pozyskiwania środków zewnętrznych na różnego rodzaju programy pomocowe i profilaktyczne. – Zbyt mała liczba dzielnicowych i pracowników socjalnych oraz brak właściwego zaplecza lokalowego do rozmów ze sprawcami i ofiarami przemocy – to  pięty achillesowe systemu. Wśród zagrożeń mogących tę walkę jeszcze bardziej skomplikować lokują natomiast spowodowaną przez pandemię koronawirusa długotrwałą izolację społeczną nasilającą to zjawisko, zawiłe i długotrwałe procedury karania sprawców oraz wykorzystywanie procedury niebieskiej karty jako elementu przetargowego w sprawach rozwodowych.

Program zawiera szereg zadań mających zmniejszyć skalę przemocy domowej w legionowskich rodzinach. Do najważniejszych z nich należą m. in. zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego wraz z zapewnieniem schronienia dla ofiar przemocy domowej. Wśród kolejnych narzędzi służących walce z przemocą w rodzinach znalazły się m. in. podniesienie kompetencji zawodowych służb zajmujących się w naszym mieście tego typu agresją, poprzez ich uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i debatach. Remedium na przemoc domową ma być również zwiększenie skuteczności działań wobec jej sprawców pod postacią skutecznej ich izolacji oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Skalę przemocy domowej w Legionowie mają też zmniejszyć szeroko zakrojone akcje informacyjno-promocyjne promujące życie rodzinne bez przemocy. Tego typu kampanie mają być prowadzone m. in. w szkołach.

Ciałem odpowiedzialnym za walkę z przemocą domową w Legionowie ma być m. n. powołany przez prezydenta Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, składający się z przedstawicieli miejscowego OPS-u, gminnej komisji rozwiązywania problemów społecznych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i kuratorów sądowych.

***

Aby obrać najważniejsze kierunki przeciwdziałania przemocy domowej, rozpoznano skalę tego problemu na terenie Legionowa. Posiłkowano się przy tym zeszłorocznymi statystykami miejscowego OPS-u. Z liczb tych wynika, że ofiarami przemocy domowej są w większości kobiety, zaś jej sprawcami mężczyźni. Ze statystyk przeprowadzonych przez OPS w Legionowie wynika, że w 2021 r. wśród osób dotkniętych przemocą w rodzinie w przeważającej liczbie były kobiety – 94 między 18, a 67 rokiem życia. Natomiast mężczyzn dotkniętych przemocą w rodzinie było 14, w tym 8 między 18, a 67 rokiem życia i 6 do 18 roku życia. Osób wobec, których istniało podejrzenie o stosowanie przemocy w rodzinie w 2021 r. było łącznie 108. W przeważającej większości byli to mężczyźni – 93, wszyscy w wieku między 18, a 67 rokiem życia. Natomiast kobiet podejrzanych o stosowanie przemocy było 15, wszystkie także pomiędzy 18, a 67 rokiem życia – raportują legionowscy urzędnicy.

Źródło: oprac. za gazetapowiatowa.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

7 czerwca 2022