Aktualia

Kraków. Naukowcy zbadają działania instytucji pomocowych

13 marca zostało zawarte trójstronne porozumienie o współpracy naukowej i edukacyjnej  pomiędzy Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. W ramach współpracy przeprowadzone zostaną badania naukowe oraz działania upowszechniające wyniki badań.

Głównym celem badań naukowych będzie opracowanie rekomendacji dla polityki gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych oraz ograniczenie ryzyka związanego z katastrofami humanitarnymi. Badania mają wymiar aplikacyjny, będą wspierać edukację, profesjonalizację oraz superwizję pracy socjalnej, a także innych zawodów pomocowych.

Partnerzy zadeklarowali, że w ramach swoich kompetencji, podejmą współpracę na potrzeby realizacji badań naukowych, które zrealizuje specjalnie do tego powołana grupa badawcza usytuowana w Centrum „Behavior in Crisis Lab” Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Analizie zostaną poddane działania instytucji pomocowych, których działalność jest ukierunkowana na niwelowanie traumy będącej skutkiem pandemii Covid-19 oraz działań wojennych w Ukrainie i pomocy udzielanej uchodźcom. Wnioski pozwolą na sformułowanie szeregu dobrych praktyk udoskonalających szeroko rozumianą działalność pomocową realizowaną w duchu wrażliwości na traumę oraz m.in. wypracowanie metodologii diagnozowania zasobów instytucji umożliwiających rozwój zgodny z perspektywą uważności na traumę, czy rekomendacji dla podmiotów kształcących pracowników sektora pomocowego.

Źródło informacji i zdjęcia: mops.krakow.pl

16 marca 2023