Zajęcia rewalidacyjne – jakie są ich cele i zasady?
News, Niepełnosprawność

Zajęcia rewalidacyjne – jakie są ich cele i zasady?

Niepełnosprawność intelektualna czy fizyczna niesie ze sobą zawsze wiele wyzwań i trudności. Jeśli dąży się do maksymalnego ułatwienia funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, to koniecznym jest podejmowanie szeregu różnych działań, a część z nich powinna odbywać się pod okiem specjalisty. Tak jest choćby w przypadku przydatnych zajęć rewalidacyjnych.

Termin rewalidacji nie jest powszechnie znany i używany. Pochodzi z łacińskich słów re i validus. Tłumaczenie tych wyrazów oznacza dosłownie: „znowu mocny”. Tym samym można określić, że rewalidacja odnosi się do różnych zabiegów, które nakierowane są na ponowne przywracanie sprawności osobie, która ją utraciła. Warto w tym miejscu podkreślić, że procesy rewalidacyjne dotyczą zarówno usprawniania funkcji fizycznych organizmu, jak i tych intelektualnych. Co istotne, działania tego rodzaju muszą przebiegać w sposób zaplanowany oraz zorganizowany. Zawsze powinny być określone jasne cele i etapy podejmowanych aktywności. Chodzi o to, żeby nie były one przypadkowe, a skutek możliwie satysfakcjonujący.

Czym jest rewalidacja?

Zajęcia rewalidacyjne powinny być prowadzone przez specjalistów. Mają oni niezbędne doświadczenie i potrafią dokładnie określić, w jaki sposób postępować z osobą z niepełnosprawnością. Jest to niezwykle istotne, ponieważ cele oddziaływań rewalidacyjnych są dość szerokie. Jednym z nich jest usprawnianie. Nierzadko progres rozwojowy jest w tym przypadku ograniczony albo spowolniony. Ekspert potrafi wskazać kierunki postępowania mające przyspieszyć procesy, które w jakiś sposób zostały zahamowane. Innym kluczowym aspektem rewalidacji jest kompensowanie, czyli zastępowanie określonych deficytów. Często można spotkać się z opinią, że osoby nie w pełni sprawne w jakiejś dziedzinie, są bardzo utalentowane w innej. Wiąże się to właśnie z kompensacją określonych obszarów. Kluczowe jest także maksymalne usprawnianie osoby z niepełnosprawnością, oczywiście w miarę możliwości. Chodzi o rozwój funkcji psychicznych oraz fizycznych, które uległy największym dysfunkcjom. Można także korygować te funkcje, jednak w sposób w pełni przemyślany oraz bezpieczny.

Cele oraz zasady zajęć rewalidacyjnych

Zasady przebiegu rewalidacji uzależnione są od konkretnych uwarunkowań. Inaczej realizowana jest w przypadku osób dorosłych, a inaczej u dzieci. Określone zasady są także opracowywane przez poszczególnych specjalistów czy ośrodki rewalidacyjne. Przykładowo, gdy podejmowane działania mają pomóc dzieciom z niepełnosprawnością, to kluczowe znaczenie odgrywa indywidualizacja pracy. Niezbędnym jest również przygotowanie zadań, które dostosowane będą do możliwości dziecka. Najczęściej stosuje się metodę ich wykonywania od najłatwiejszych po te najtrudniejsze. Warto także pamiętać o tym, że ważne jest zapewnianie warunków służących właściwemu i systematycznemu utrwalaniu zdobywanych umiejętności. W przeciwnym razie cała praca może okazać się niepotrzebna. W przypadku dzieci istotnym jest też urozmaicanie narzędzi oraz dostosowywanie czasu zajęć rewalidacyjnych do wieku młodych pacjentów.

Muzykoterapia jako forma zajęć rewalidacyjnych

Osoby, które wyspecjalizowane są w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych, stosują w tym zakresie odpowiednie metody oraz techniki. Co ciekawe, współcześnie takich przydatnych instrumentów jest bardzo wiele. Pozwalają one osiągnąć maksymalne efekty z prowadzonej pracy z osobą z niepełną sprawnością. Nauka, ale i doświadczenie, pokazują, że dużo aktywności, które dotąd były pomijane, przynoszą pozytywne skutki w procesach rewalidacyjnych. Jedną z nich jest bez wątpienia muzykoterapia, którą należy traktować jako niewerbalną formę psychoterapii. Polega ona na słuchaniu muzyki, cechującej się określonymi właściwościami. Odpowiednio dobrane utwory pomagają odreagowywać negatywne emocje, werbalizować treści, które dziecko chce przekazać światu zewnętrznemu. Zauważono, że słuchanie muzyki przynosi realne efekty w postaci uspokojenia najmłodszych, łatwiejszego nawiązywania kontaktów oraz rozwoju procesów poznawczych.

Zalecane techniki rewalidacji

Wśród innych popularnych technik rewalidacji należy wymienić też integrację sensoryczną. Polega ona na takim prowadzeniu zajęć w taki sposób, że dziecko nie odczuwa tego, iż jest na terapii, a bardziej współprowadzi ją ze swoim opiekunem. Nie bez powodu tego rodzaju zajęcia określane są mianem naukowej zabawy. Inną popularną metodą jest terapia zabawą, która nakierowana jest na to, żeby dziecko samorzutnie stymulowało swoją aktywność bawiąc się. Warto wspomnieć również o arteterapii, czyli zajęciach rewalidacyjnych realizowanych przez sztukę. Wśród najmłodszych są też powszechne bajkoterapia czy drama. Pierwsza z technik polega na opowiadaniu czy czytaniu bajek przez terapeutę, co nakierowane jest przede wszystkim na wspomaganie radzenia sobie najmłodszych z trudnymi emocjami. Co ważne, bajki rozwijają zdolności poznawcze czy kreatywność. Z kolei drama pozwala rozwiązywać sytuacje problemowe czy lepiej interpretować relacje międzyludzkie.

Zajęcia rewalidacyjne są bardzo ważnym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki nim powraca ich wiara w siebie, ale też mogą odzyskać choćby częściowo, upośledzone funkcje organizmu. Niezwykle ważnym jest jednak prowadzenie takich aktywności przez osoby mające wiedzę oraz niezbędne doświadczenie. Szczególnie wiele ciekawych technik rewalidacji dostępnych jest w terapii dzieci. Mogą one czerpać między innymi z muzykoterapii, która przynosi pozytywne efekty w leczeniu. Warto zatem korzystać z pomocy specjalistów, ponieważ najlepsi z nich potrafią pomóc osobom potrzebującym i uczynić ich codzienne funkcjonowanie zdecydowanie łatwiejszym.

źródło: onet

13 marca 2021