Aktualia

Tolkmicko. Mieszkanie chronione do likwidacji

Po zlikwidowaniu rok temu przez radnych powiatu elbląskiego Domu Pomocy Społecznej w Rangórach przyszła kolej na mieszkanie chronione w Tolkmicku. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas sesji 25 sierpnia.

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku prowadzi przy ul. Elbląskiej 22 mieszkanie chronione przeznaczone dla 6 osób zaburzonych psychicznie.

– Działalność mieszkania chronionego skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, zaburzonych psychicznie, które ze względu na wiek i niepełnosprawność nie wymagają pełnego zakresu usług świadczonych przez stacjonarne placówki pomocy instytucjonalnej, natomiast zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jest niewystarczający lub niemożliwy do realizacji, jak również niektórych mieszkańców domów pomocy społecznej, cierpiących na zespoły psychoorganiczne, których aktualny stan zdrowia umożliwia samodzielne życie. Pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi niezbędny etap w drodze do uzyskania pełnej samodzielności życiowej – czytamy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

25 sierpnia radni powiatu elbląskiego podjęli uchwałę o likwidacji mieszkania chronionego w Tolkmicku. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, od dłuższego czasu pozostaje ono niezamieszkałe, co generuje jedynie koszty.

– Ze względu na brak osób, w tym mieszkańców naszych placówek, którzy mogliby zostać zakwalifikowani do rozpoczęcia procesu usamodzielnienia w mieszkaniu chronionym, pozostaje ono niezamieszkane. Powyższa sytuacja powoduje jedynie generowanie coraz wyższych kosztów, związanych z utrzymaniem ww. mieszkania, dotyczy to przede wszystkim opłat stałych (w tym kosztów ogrzewania), remontów, utrzymania porządku itp., które od lat ponosi Dom Pomocy Społecznej – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Brak jest również specjalistów, jak twierdzą powiatowi radni, do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

– Ponadto na rynku pracy brak jest odpowiedniej kadry specjalistów, przygotowanych do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie, zwłaszcza w długotrwałym procesie ich usamodzielniania. Od kilku lat Dom Pomocy Społecznej odnotowuje problemy z pełnym wykorzystaniem miejsc, zmniejsza się również sukcesywnie liczba pracowni terapeutycznych funkcjonujących w ramach prowadzonego przez Dom Warsztatu Terapii Zajęciowej. Biorąc zatem pod uwagę brak osób, do których można by skierować ofertę mieszkania chronionego, stale rosnące koszty utrzymania niewykorzystanego mieszkania oraz określone kłopoty z zatrudnieniem wykwalifikowanych specjalistów zachodzi uzasadniona potrzeba likwidacji mieszkania chronionego, a w ślad za tym dokonanie stosownych zmian w statucie Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Co będzie mieściło się w zlikwidowanym mieszkaniu chronionym przy ul. Elbląskiej 22 w Tolkmicku?

– Obecnie mieszkanie chronione zamieszkiwane jest na podstawie umowy najmu przez lokatora, który poprzednio zajmował mieszkanie w zlikwidowanej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy – poinformowała nas Agnieszka Chrzanowska, rzecznik prasowy starosty elbląskiego.

Źródło: oprac. za portel.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

14 września 2022