Niepełnosprawność

Tarnów. Projekt PWSZ dla niepełnosprawnych studentów

Projekt pn. „P-ełne W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie” ma na celu poprawę dostępności wśród studentów i pracowników z niepełnosprawnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych, a także podniesienie świadomości i kompetencji pracowników uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2023 roku.

Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących zadań:

Zadanie 1) Struktura organizacyjna – W ramach tego zadania zaplanowana została modyfikacja istniejących procedur i struktury organizacyjnej Uczelni, w ramach której nastąpi min. wzmocnienie pozycji Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zadanie 2) Architektura – W ramach zadania zniwelowane zostaną bariery architektoniczne poprzez dostosowanie przestrzeni Uczelni, w tym: drzwi, wind, podjazdów oraz auli do potrzeb osób z dysfunkcjami sensorycznymi.
Zadanie 3) Technologie wspierające – W ramach zadania zakupione zostaną licencje korzystania z min.: systemu nauki języków obcych, systemu informatycznego, na oprogramowanie VR modelu anatomicznego człowieka, a także zakupione zostaną komputery czy laptopy.
Zadanie 4) Procedury – W ramach zadania 4 przeanalizowane zostaną wewnętrzne procedury jak również opracowane zostaną nowe pod względem wyrównywania szans osobom z niepełnosprawnościami.
Zadanie 5) Rodzaje wsparcia edukacyjnego – W ramach zadania zaplanowano dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz zakup sprzętu z zakresu technologii wspierających.
Zadanie 6) Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności – W ramach zadania planuje się realizację szkoleń dla kadry uczelni prowadzących do podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie edukacji włączającej w tematach które odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby kadry określone podczas audytu i badania wśród pracowników takich jak:
  • Temat 1: Nowoczesne metody kształcenia osób z niepełnosprawnością“- szkolenie dla kadry dydaktycznej.
  • Temat 2:  “Obsługa studenta z niepełnosprawnością” – szkolenie dla kadry administracyjnej
  • Temat 3: wyjazdowe dwudniowe warsztaty w zakresie budowania świadomości niepełnosprawności dla kadry zarządzającej.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość projektu: 4 043 273,38 zł
  • Dofinansowanie: 3 921 975,17 zł
    –   ze środków Unii Europejskiej: 3 407 670,79 zł
    –   ze środków dotacji celowej: 514 304,38 zł
  • Wkład własny: 121 298,21 zł.

Źródło: oprac, za pwsztar.edu,pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

27 stycznia 2022