Seniorzy

Świadczenie wyrównawcze. Nawet kilkaset złotych dodatku do emerytury EWK

Nawet na blisko 900 zł dodatku miesięcznie mogą liczyć emeryci, którzy w latach 1989-1999 otrzymali uprawnienia do wcześniejszej emerytury ze względu na opiekę nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. W sumie co miesiąc mogą dostawać maksymalnie 2119 zł. Muszą jednak złożyć w urzędzie specjalny wniosek.

Od stycznia osoby pobierające niskie emerytury EWK (wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki) będą mogły otrzymać świadczenie podwyższające. Tym samym będą dostawać tyle samo pieniędzy, co osoby ze świadczeniem pielęgnacyjnym.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub innego organu, który wypłaca to świadczenie. Dokumenty przekazane do 28 lutego będą rozpatrzone do końca marca.

Warto przypomnieć, że rozporządzenie z 1989 roku umożliwiało przejście na emeryturę (tzw. emeryturę EWK) – bez względu na wiek – jednemu z rodziców mającemu wymagany okres zatrudnienia, a zmuszonemu przerwać pracę z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem.

Przepis ten utracił moc w 1999 roku, jednak osoby, które przez blisko dekadę spełniały wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu, zachowały uprawnienia do emerytury.

Po 1999 roku rodzice opiekujący się dziećmi wymagającymi stałej opieki otrzymują inne świadczenie – pielęgnacyjne. Nie przysługuje ono jednak tym, którzy mają ustalone prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Oznacza to, że świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymują także osoby pobierające emeryturę EWK. Tymczasem wysokości tych świadczeń znacznie się różnią. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 roku to 2119 zł, a najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto.

Tak więc osoby z najmniejszymi emeryturami EWK mogą liczyć nawet na kilkaset złotych więcej każdego miesiąca. Po przyznaniu wyrównania będzie ono wypłacone także wstecz, licząc od 1 stycznia 2022 roku.

Świadczenie wyrównawcze ma przysługiwać miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Wypłata świadczenia wyrównawczego będzie następować wraz z emeryturą EWK.

Świadczenie wyrównawcze, wraz z kosztami jego obsługi, będzie finansowane ze środków budżetu państwa.

Źródło: oprac. za money.pl. Zdjęcie ilustracyjne fot. Shutterstock.

3 stycznia 2022