Wykluczenie społeczne

Słupsk. Projekt „Równe szanse” Fundacji Progresja doceniony

Projekt słupskiej Fundacji Progresja „Równe szanse – kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatywa będzie miała na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych osób o różnym stopniu niesamodzielności. 

Łączna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 439 977,86 zł. Projekt realizowany będzie przy współpracy z gminą Potęgowo. W jego ramach seniorzy, niepełnosprawni, osoby przewlekle chore i z innymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu otrzymają wsparcie w dotarciu i skorzystaniu z różnego rodzaju usług społecznych.

– Projekt partnerski z gminą Potęgowo skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych, samotnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – tłumaczy Anna Rozental, prezes Fundacji Progresja – Podjęte główne działania będą prowadzone w sposób zintegrowany.

Ma to zostać osiągnięte poprzez rozwój usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych, specjalistycznych, asystenckich (osoby objęte programem uzyskają dostęp do m.in. fryzjera, podologa, rehabilitanta, opieki w miejscu zamieszkania). Oprócz tego, projekt przewiduje upowszechnienie usług opartych o nowoczesne technologie (wprowadzenie inteligentnego asystenta do domów osób mieszkających samotnie – innowacyjnego systemu zwiększającego bezpieczeństwo).

W ramach projektu powstać ma również Klub Aktywnego Seniora – aktywizować będzie osoby starsze poprzez organizację wyjść na basen czy spacery. Dodatkowo, uruchomiony zostanie Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla seniorów, opiekunów faktycznych i osób z niepełnosprawnościami, którego zadaniem będzie zwiększenie wsparcia psychologicznego, prawnego czy doradczego. Zaplanowano również uruchomienie usługi „Majster Progresji” świadczącej drobne naprawy w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.

Zaplanowane przedsięwzięcia mają być przeprowadzane w większości w nowej siedzibie Fundacji Progresja przy ul. Deotymy, gdzie dla osób objętych programem udostępniona zostanie sala szkoleniowa. Projekt ma się rozpocząć już z początkiem października br., a potrwa do końca czerwca następnego roku. Będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Źródło: oprac. za gp24.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

4 sierpnia 2022