Niepełnosprawność

Prace nad założeniami „Programu samochodowego” dla osób niepełnosprawnych 

Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, potwierdził, że jego biuro współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nad założeniami tzw. „Programu samochodowego”. Dawałby on możliwość dofinansowania do zakupu samochodu niektórym osobom z niepełnosprawnością ruchową. To długo oczekiwana pomoc przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.

Paweł Wdówik, w odpowiedzi na interpelację grupy posłów (nr 34325 z 22 lipca br.) dotyczącej otrzymania bezzwrotnej dotacji na zakup samochodu przez osoby z niepełnosprawnością, potwierdził, że rząd planuje wprowadzenie tej formy wsparcia.

– Utworzony został pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” obejmujący działania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na „Program samochodowy”, którego celem jest zaopatrzenie w adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagających specjalistycznego środka transportu w celu przemieszczania się – napisał wiceminister Wdówik.

Na razie to jedyna szczegółowa informacja o tym, kto mógłby otrzymać dofinansowanie na zakup samochodu. Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowany jest przez Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). – Przedsięwzięcia w ramach tej inicjatywy są wdrażane kolejno. Aktualnie opracowywane są dodatkowe elementy pakietu, m.in. obejmujące możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu osobowego, lecz Rada Nadzorcza PFRON nie zatwierdziła jeszcze takiego programu – informuje rzeczniczka Funduszu Małgorzata Gaj. Jak dodaje, trwają jeszcze niezbędne konsultacje i uzgodnienia w porozumieniu z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dotąd PFRON trzykrotnie udzielał pomocy przy zakupie samochodu osobom niepełnosprawnym: w 1996 r. w ramach „Programu samochodowego”, w latach 1999-2002 poprzez program „PEGAZ” i w latach 2007-2008 w programie „Sprawny dojazd”.

Aktualnie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” osoba z niepełnosprawnością może uzyskać pomoc finansową na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Mogą ją otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ruchowej lub słuchu. Kwota wsparcia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wynosi do 10 tys. zł, a dla osób z niepełnosprawnością słuchu 4 tys. zł. Z tej pomocy mogą też skorzystać opiekunowie dzieci do 16. roku życia z niepełnosprawnością ruchową.

W ramach „Aktywnego samorządu” osoba niepełnosprawna może także otrzymać pomoc:

  • w uzyskaniu prawa jazdy (Obszar A, Zadania: 2 i 3), która adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością ruchu lub słuchu (w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
  • w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 1),
  • w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (Obszar C, Zadanie 5),
  • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 2).

„Program wyrównywania różnic między regionami III” (Obszar D) przewiduje, że pomoc na zakup samochodu typu mikrobus lub autobus na potrzeby osób pod ich opieką mogą uzyskać:

  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

Samorządy mogą starać się także o środki z PFRON na usługę door-to-door – transportu indywidualnego dla osób z niepełnosprawnością w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Zwiększenie możliwości przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności budynków wielorodzinnych”.

Źródło: oprac. za prawo.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot Shutterstock.

15 sierpnia 2022