News, Niepełnosprawność

Miliard złotych na wsparcie niepełnosprawnych

Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, samochody, finansowanie tworzenia nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej, a także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Na działania te w ciągu najbliższych trzech lat przeznaczony zostanie miliard złotych. 

Dzięki nowelizacji ustawy okołobudżetowej w latach 2022-2024 na działania w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” (S-A-M!) dotyczące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności przeznaczony zostanie dodatkowy miliard złotych. Adresatami działań będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

PROGRAM MIESZKANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Program ma na celu zapewnienie możliwości niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, szczególnie tym wymagającym wsparcia w czynnościach życia codziennego, oraz osobom młodym opuszczającym system edukacyjny. Program składa się z trzech modułów, z których każdy realizuje inny cel.

Ta forma pomocy zakłada się uruchomienie ok. 150-250 nowych projektów mieszkań wspomaganych i wspomaganych społeczności mieszkaniowych. W ciągu trzech lat na ten cel przeznaczone zostanie 300 mln zł. Operatorem wsparcia będą oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PROGRAM SAMOCHODOWY

Celem tego programu będzie zaopatrzenie w specjalnie dostosowane środki transportu osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagające do przemieszczania się specjalnie dostosowanego samochodu.

W ciągu trzech lat na ten cel przeznaczone zostanie 6,75 mln zł, a ze wsparcia skorzysta ok. 900 osób. Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

FINANSOWANIE TWORZENIA NOWYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Celem programu jest zwiększenie liczby placówek aktywizujących pod kątem zawodowym osoby z najcięższą niepełnosprawnością. Planowane jest zwolnienie samorządu z partycypacji w kosztach na 3 lata (przejęcie finansowania utworzonych placówek na ten okres, zmiana przepisów).

Przewidywana liczebność grupy korzystającej ze wsparcia w ciągu trzech lat to nawet 1200 osób w przypadku warsztatów terapii zajęciowej oraz do 900 osób w przypadku zakładów aktywności zawodowej. Budżet w tym okresie to 40 mln zł dla WTZ oraz 60 mln zł dla ZAZ.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, WYROBÓW MEDYCZNYCH I TECHNOLOGII ASYSTUJĄCYCH

Celem programu przewidującego współpracę Narodowego Funduszu Zdrowia, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zapewnienie dostępu osobom z niepełnosprawnością do potrzebnych im technologii, urządzeń i sprzętu bez konieczności ponoszenia przez nie kosztów ich zakupu poprzez zbudowanie zasobu, który dzięki mechanizmowi wypożyczania, składowania, konserwowania i modernizacji będzie mógł służyć wielu kolejnym użytkownikom. Dzięki temu zostanie zapewniona nie tylko większa dostępność tak potrzebnego sprzętu, ale również poprawi się efektywność jego wykorzystania.

Źródło: oprac. za TVP3. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels

5 października 2021