Wykluczenie społeczne

Dzięki funduszom unijnym można zmienić życie osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji

Wyjście z bezdomności lub znalezienie pracy są zadaniami, które często jawią się jako nieosiągalne. Życie może się jednak zmienić na lepsze, gdy na swej drodze spotka się ludzi służących pomocą.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowane są projekty w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa i 11.1 Aktywne włączenie. Pod skomplikowanymi pojęciami kryje się pomoc dostosowana do potrzeb osób, które zdecydowały się zawalczyć o lepsze jutro.

Lubelska Fundacja Fuga Mundi to realizator projektu „Zawodowy reSTART!” dedykowanego osobom powyżej 30 roku życia, w tym osobom z niepełnosprawnościami, które pozostawały bez pracy.

Kolejny projekt, to zakończona w styczniu tego roku „Akcja Aktywizacja”, prowadzona przez Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. W jej ramach ponad 200 osób skorzystało z form wsparcia zwiększających ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Pomoc była niezbędna, bo trafiła do ludzi najbardziej tego potrzebujących. Na rynku pracy wciąż znajduje się duża grupa osób defaworyzowanych. Należą do niej m.in. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotni. W ich przypadku samodzielne borykanie się z problemem bezrobocia jawi się czasami jako walka Dawida z Goliatem.

Z kolei Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zrealizowało trzecią już edycję projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznych i wejściu na rynek pracy”. Udział w kursach zawodowych i stażach pozwala na zdobycie doświadczenia i postawienie pierwszych kroków ku aktywizacji zawodowej. Stąd organizowanie kursów m.in. z zakresu prac budowlanych, w małej gastronomii, czy obsługi wózków widłowych.

„Centrum aktywności” to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Postis, w którym wsparciem objęto 20 osób w wieku 18-64 lat, pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego i psychospołecznego, treningach i warsztatach rozwoju osobistego i umiejętności społecznych. W ramach projektu prowadzono także szkolenia i staże zawodowe. Celem podejmowanych działań było podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych.

Wszystkie opisane projekty udowadniają, że dzięki funduszom unijnym można zmienić życie osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji. Każdy przypadek jest inny, ale zawsze życie spoczywa tylko w naszych rękach. Jeśli śmiało spojrzymy w przyszłość i skorzystamy z oferowanej pomocy mamy moc sprawczą. Nie bójmy się zawalczyć o lepsze jutro.

źródło: opracowano na podstawie artykułu z portalu dziennikwschodni.pl

27 lutego 2021