Bezrobotność, News

Dostępne formy aktywizacji osób bezrobotnych. Na co można liczyć

Każda osoba gotowa do podjęcia zatrudnienia może skorzystać z szerokiego spektrum usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych dla osób, które zarejestrują się w urzędach pracy jako osoby bezrobotne.

Należą do nich między innymi:

Pośrednictwo pracy
W ramach pośrednictwa pracy możesz liczyć na szybką pomoc urzędu pracy w nawiązaniu kontaktu z pracodawcami, którzy poszukują pracowników. Każda oferta pracy zgłoszona do urzędu pracy jest upowszechniana w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie https://oferty.praca.gov.pl/. Bazę ofert pracy możesz przeglądać w komputerze stacjonarnym oraz na urządzeniach przenośnych takich jak tablet, czy smartfon.

Poradnictwo zawodowe
W ramach poradnictwa zawodowego możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy zawodowego. Uzyskasz u niego pomoc m.in. w zakresie: wyboru lub zmiany zawodu, zaplanowania kariery zawodowej, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, określenia swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowania rozwoju zawodowego. Doradca pomoże Ci również przygotować dokumenty aplikacyjne i przygotuje Cię do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami w sprawie pracy.

Szkolenie
Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Urząd pracy może zaproponować osobie bezrobotnej szkolenie grupowe lub tzw. szkolenie indywidualne, gdy bezrobotny sam wybiera szkolenie z oferty rynkowej. Może być realizowane w ramach umowy trójstronnej (zawieranej przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową) lub jako szkolenie w ramach bonu szkoleniowego (przeznaczonego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia).

Staż
Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą, według określonego programu i trwa do 6 miesięcy, zaś w przypadku osób do 30 roku życia do 12 miesięcy.

Prace interwencyjne
Jest to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy części wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Prace interwencyjne mogą trwa od 6 do 24 miesięcy.

Roboty publiczne
Jest to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, powiaty (z wyłączeniem PUP-ów) organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Grant na telepracę
Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma z Funduszu Pracy grant w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
Starosta na wniosek bezrobotnego, uprawnionej osoby poszukującej pracy lub pracownika w wieku 45 lat i więcej, może sfinansować do wysokości 100% koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi. Z Funduszu Pracy można opłacić koszt studiów podyplomowych do wysokości 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20 proc. zasiłku.

Sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji
Starosta na wniosek bezrobotnego, uprawnionej osoby poszukującej pracy lub pracownika w wieku 45 lat i więcej może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Świadczenie aktywizacyjne
Świadczenie wypłacane pracodawcy przez 12 (w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia) za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowanie dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego skierowanego bezrobotnego
Pracodawcy lub przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, przez okres 12 (jeżeli bezrobotny ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat) lub 24 miesięcy (jeżeli bezrobotny ukończył 60 rok życia).

Do tego dochodzą m.in. bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie. To wybrane, ale niejedyne dostępne formy aktywizacji osób bezrobotnych. Więcej na ten temat dowiesz się na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy, dzwoniąc na infolinię – Zielona Linia tel. 19524 lub bezpośrednio w urzędzie pracy.

źródło: www.gov.pl

28 kwietnia 2020