Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
News, Niepełnosprawność

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy, 14-dniowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom, którzy nie mogli pracować w związku z konieczną opieką nad dziećmi do lat 8. Powodem tego obowiązku jest zamknięty – w związku z COVID-19 – żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła.

Ubezpieczony rodzic dziecka będzie mógł otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejny okres do 14 dni z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8.

Ponadto, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19 przysługuje także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci:
* do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
* do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
* do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowy 14-dniowy zasiłek przysługuje również z powodu niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię albo dziennego opiekuna – z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje także ubezpieczonym opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą pracować ze względu na konieczną opiekę nad taką osobą, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna – szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej podobnej placówki pobytu dziennego.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można przekazać w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, aby ZUS lub płatnik składek wypłacił zasiłek.

Nowy 14 dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 26 marca 2020 roku.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS

KRUS wypłaca zasiłek opiekuńczy pod pewnymi warunkami. Zasiłek opiekuńczy może otrzymać tylko jedno z rodziców, które złoży wniosek o jego wypłatę za dany okres. Rodzic otrzyma świadczenie pieniężne jeśli podlega ubezpieczeniu:

  • wypadkowemu
  • chorobowemu
  • macierzyńskiemu
  • emerytalno-rentownemu

W przypadku dzieci poniżej 8 roku życia, z zasiłku można korzystać do dnia poprzedzającego 8 urodziny dziecka. Jeśli sprawujemy opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym to do wniosku o zasiłek opiekuńczy należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.

KRUS odmówi świadczenia pieniężnego dla rodziców następuje jeśli:

  • poza osobą ubezpieczoną w gospodarstwie domowym pozostają inni członkowie rodziny, którzy mogą zaopiekować się dzieckiem
  • rodzic przebywa na zasiłku chorobowym w związku z czasową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo jest w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

źródło: Kurier Poranny i agroFakt.pl

3 kwietnia 2020