News

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

To program, którego celem jest wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) poprzez udzielanie im tanich pożyczek. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę menadżera funduszu, działającego na podstawie umowy z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dla kogo jest program?

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne
 • spółki non-profit
 • podmioty reintegracyjne: CIS, KIS, ZAZ, WTZ
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych
 • kościelne osoby prawne

Na co przeznaczyć pożyczkę?

 • nowe miejsca pracy
 • nowe rozwiązania technologiczne
 • pokrycie kosztów niezbędnych do zachowania płynności finansowej i operacyjnej
 • rozpoczęcie działalności i pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju
 • rozszerzenie działalności, np. inwestycja w działania zwiększające osiągane przychody, finansowanie przedsięwzięć mających w celu rozpoczęcia nowej działalności
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa, np.: pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.
 • zakup nowych, odtworzenie zużytych lub modernizację istniejących środków trwałych, związanych z prowadzoną/ planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu

Trzytorowe wsparcie

 • Pożyczka na start

dla start-upów społecznych, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczki.

 • Pożyczka na rozwój

dla podmiotów ekonomii społecznej działających na rynku dłużej niż rok.

 • Pożyczka płynnościowa

dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają problemy z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej z powodu pandemii COVID-19.

Jakie warunki musi spełnić pożyczkobiorca?

 • wykazać realne źródła spłaty zobowiązań
 • mieć realne plany, czyli przedsięwzięcie, na które pożyczają pieniądze musi być finansowo wykonalne
 • nie mieć zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • posiadać osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być tylko organ prowadzący taki podmiot)
 • ich organem prowadzącym nie może być jednostka samorządu terytorialnego
 • przedsięwzięcia finansowane z pożyczki muszą generować społeczne korzyści

Kiedy PES nie może skorzystać z pożyczki?

 • na etapie pożyczki widnieje jako dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej
 • ma zaległości w ZUS/KRUS/US
 • jest wobec niego prowadzona egzekucja
 • ma zaległości w spłacie pożyczki, kredytu powyżej 3 miesięcy
 • przedsięwzięcie ze środków publicznych chce sfinansować pożyczką
 • jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej

Wszystkie informacje o programie „Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej” są na stronie www.bgk.pl.

Źródło: oprac. za niepełnosprawni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

5 marca 2022