News, Niepełnosprawność

Trwa rekrutacja do pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Termin składania wniosków mija 5 sierpnia 2020 r.

Placówki edukacyjne, które są zainteresowane udziałem w programie, mogą składać wnioski do 5 sierpnia 2020 r. Stawka przypadająca na jednego beneficjenta programu to 2,5 tys. zł. Program będzie realizowany od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Program ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze przygotowania do uczestnictwa w życiu społecznym i podjęcia aktywności zawodowej. Beneficjenci programu będą pracować nad uzyskaniem i utrzymaniem samodzielności i niezależności.

„Rehabilitacja 25 plus” kierowana jest do osób dorosłych powyżej 25. roku życia z niepełnosprawnością intelektualną, które nie mają zatrudnienia i nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Beneficjentami programu mogą zostać absolwenci ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW), ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (ORW) lub szkół specjalnych, przysposabiających do pracy (SPdP). W programie może wziąć także udział samorząd powiatowy, a następnie wyznaczyć jednostkę organizacyjną, właściwą do realizacji programu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 2,5 tys. zł na jednego beneficjenta. Wsparcie będzie udzielane przez 3 lata szkolne. Będzie można je przeznaczyć na organizację całodziennych usług opiekuńczych, a także zajęć aktywizacyjnych w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz zawodowej.

Chodzi o takie działania jak m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zajęcia usprawniające i terapeutyczne, prowadzenie kół zainteresowań, pomoc psychologiczną, wsparcie w bieżących sprawach życia codziennego czy działania aktywizujące zawodowo. W ramach otrzymanego dofinansowania każdy beneficjent programu może liczyć na min. 100 godzin wsparcia w miesiącu.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu można składać w oddziałach regionalnych PFRON nie później niż do 5 sierpnia 2020 r.

źródło: PFRON

18 lipca 2020