Porady na trudne czasy. Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych
Bezrobotność, News

Porady na trudne czasy. Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych

Ponad milion Polaków może stracić pracę. Wielu osobom będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Kto może go dostać, jakiej może być wysokości i jak załatwić formalności?

Polskie prawo przewiduje wsparcie finansowe dla osób, które tracą dochód. Można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Każdy kto traci pracę powinien udać się do powiatowego urzędu pracy. Jeśli w urzędzie nie będzie oferty pracy zgodnej z jego wykształceniem, to taka osoba może mieć prawo do zasiłku. Jakie warunki trzeba spełnić?
– trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy
– w urzędzie pracy nie ma dla tej osoby odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego,
– w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku, m.in.:

  • osoba była zatrudniona i otrzymywała wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co bardzo ważne, od tego wynagrodzenia była opłacana składka na Fundusz Pracy (nieuwzględniane są okresy urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni)

lub

  •  świadczyła usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

lub

  •  płaciła składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Do czasu pracy wlicza się również okresy: urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji we właściwym urzędzie pracy. Można go otrzymywać od 6 do 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i zależy od stażu pracy. Przy stażu pracy mniej niż 5 lat – można otrzymać 80 proc. zasiłku, przy stażu nie dłuższym niż 20 lat  dostaje się 100 proc. zasiłku, a przy stażu ponad 20 lat zasiłek wyniesie 120 proc.

Wartość zasiłku jest waloryzowana 1 czerwca. Zależna jest ona od inflacji. Do końca maja 2020 roku zasiłek będzie wynosił:
80% zasiłku podstawowego – 603,17 zł (483,49 zł na rękę)
100% zasiłku podstawowego — 741,87 zł (592,52 zł na rękę)
120% zasiłku podstawowego — 880,67 zł (701,65 zł) na rękę)

Na wizytę w urzędzie pracy, w którym będzie złożony wniosek o zasiłek, trzeba wziąć z sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Dodatkowo potrzebne będą dokumenty, które potwierdzają wykształcenie (np. dyplom poświadczający ukończenie studiów), posiadane uprawnienia i zrealizowane kursy i szkolenia. Niezbędne będą świadectwa pracy lub inne dokumenty, z których będzie wynikał staż pracy.

Przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o zasiłek musi przedstawić zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy. Kolejnym dokumentem, który musi przedstawić były przedsiębiorca jest zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Oczywiście w czasie epidemii zalecane jest załatwianie urzędowych spraw on-line. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego.

źródło: superbiznas

2 kwietnia 2020