News, Niepełnosprawność

Gdynia, Kartuzy i Tczew. NIK skontrolowała dostępność infrastruktury miejskiej

Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Takie wnioski stawia Najwyższa Izba Kontroli.

Każda ze zbadanych przez nią inwestycji w tych miastach miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście. Jak przypomina NIK, wedle danych z ostatniego spisu powszechnego (tj. z roku 2011), w Polsce było ponad 4,5 mln niepełnosprawnych (co stanowiło 12,4 proc. ludności). Nie tylko oni jednak potrzebują specjalnej infrastruktury dostosowanej do ich mobilności – potrzebują jej także dzieci poruszające się w wózkach, osoby w wieku poprodukcyjnym, czy nawet przemieszczający się z ciężkimi bagażami turyści.

NIK postanowiła zbadać tę kwestię na przykładzie trzech miast z województwa pomorskiego.

Przeprowadzona kontrola objęła okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2020 roku z uwzględnieniem działań wcześniejszych, które miały wpływ na badane zagadnienia. NIK zbadała łącznie 171 inwestycji o wartości powyżej 150 tys. zł. Kartuzy zrealizowały 27 takich inwestycji, Tczew 41, a Gdynia 103. Jak zauważa NIK w ponad połowie przypadków ( w 91, czyli 58 proc.) uwzględniono rozwiązania w celu poprawy dostępności dla osób z utrudnionym poruszaniem.

Jak stwierdza NIK przy tych inwestycjach miasta odpowiednio rozpoznały potrzeby mieszkańców przed ich przygotowaniem, a następnie opracowały plany działań, uwzględniające zaspokajanie oczekiwań osób z utrudnionym poruszaniem. Podkreślono, że wszystkie badane miasta do końca września 2020 r. wyznaczyły koordynatorów do spraw dostępności, o których mowa w ustawie z lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przed przystąpieniem do inwestycji, wszystkie trzy miasta ogłaszały swoje plany inwestycyjne na stronach internetowych urzędów, umożliwiając mieszkańcom ewentualną reakcję.

Gdynia, niemal przez cały okres objęty kontrolą, na stałe współpracowała z ekspertem do spraw dostępności. Wykonawcy inwestycji miejskich byli zobowiązani do uwzględnienia specjalnie opracowanych w 2013 r. „Standardów dostępności dla Miasta Gdyni”. Z kolei Kartuzy i Tczew konsultowały planowane projekty z mieszkańcami. Konsultacje takie miały formę spotkań, spacerów studyjnych, warsztatów, spotkań z przedsiębiorcami, a także rozmów z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi. Jak stwierdza NIK miasta te nie współpracowały z ekspertami zewnętrznymi przy przygotowaniu inwestycji, ale też nie mają takiego prawnego obowiązku.

NIK dokładnie zbadała trzy obiekty, po jednym w każdym mieście. Kontrola pokazała, że były pod względem prawnym prawidłowo przygotowane i sfinansowane oraz zrealizowane zgodnie z projektami budowlanymi. Jednak żaden ze zbadanych obiektów nie był wolny od niefunkcjonalnych rozwiązań.

NIK zauważa, że występujące w skontrolowanych miastach potrzeby związane z dostępnością infrastruktury miejskiej dla osób z utrudnionym poruszaniem były jednak dużo większe niż możliwości finansowe. Nie wszystkie inwestycje udało się zrealizować, także te, które zakładały poprawę dostępności obiektów infrastruktury dla osób z utrudnionym poruszaniem.

Źródło: oprac. za Portalem Samorządowym. Zdjęcie ilustracyjne – Fot. Pixabay

27 lipca 2021