Edukacja uczniów niepełnosprawnych
News, Niepełnosprawność

Edukacja uczniów niepełnosprawnych

Ważne wydarzenie, dotyczące niepełnosprawnych uczniów, miało miejsce 13 lutego bm. w Katowicach. Odbyło się tam jedno ze zorganizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sześciu miastach spotkań z niepełnosprawnymi uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, a także politykami i przedstawicielami Komisji Europejskiej. Temat dyskusji – edukacja włączająca. Wnioski z dyskusji pomogą stworzyć systemowe rozwiązania ułatwiające naukę uczniom wymagającym specjalnego nauczania.

W województwie śląskim do przedszkoli, szkół, placówek uczęszcza blisko 28 tys. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są wśród nich uczniowie niewidomi, niedowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Wielu ma orzeczenia o niepełnosprawnościach sprzężonych. Niektórzy uczęszczają do szkół specjalnych, ale zdecydowana większość uczniów objętych kształceniem specjalnym (ponad 21 tys.) uczy się zgodnie z decyzją rodziców w szkołach ogólnodostępnych, w tym w oddziałach integracyjnych.

Śląskie Kuratorium Oświaty zachęca i szkoli nauczycieli do postawienia w szkole na edukację włączającą. Tak rozumiana edukacja jest nastawiona na dostosowanie warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.

źródło radio eska śląskie

 

14 lutego 2020