Bezrobotność, News

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Już ponad 16 tys. firm założyli bezrobotni za dotacje z urzędu pracy w tym roku. Powiatowy Urząd Pracy może maksymalnie przyznać osobie zarejestrowanej jako bezrobotna 32 tys. zł, aby zamieniła bezrobocie na samozatrudnienie. W tym roku na ten cel przeznaczono już ponad 350 mln zł. 

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii wynika, że na początku lipca liczba nowych firm założonych za dotacje z PUP przez osoby bezrobotne wyniosła dokładnie 16412. W sumie na konta początkujących biznesów popłynęła kwota ponad 373 mln zł. Średnia kwota dotacji na jedną firmę utworzoną ze środków przyznanych przez urzędy pracy wyniosła 22,7 tys. zł.

Po pierwszej połowie roku liczba założonych działalności gospodarczych za dotacje z PUP przekroczyła 16 tys. zł. Dla porównania jeszcze na koniec maja takich firm było 12 281, a na koniec marca 3,5 tys. Jeśli tempo przyznawania środków na przejście bezrobotnych na samozatrudnienie się utrzyma to jest szansa żeby na koniec tego roku liczba założonych firm za dotacje z PUP była wyższa niż w roku 2020. Wtedy dotację na podjęcie działalności gospodarczej uzyskało 29557 osób.

Mimo iż dotacje z urzędu pracy cieszą się sporym zainteresowaniem, a w ciągu ostatnich 10 lat bezrobotni założyli ze środków Funduszu Pracy 470 tys. firm, to z roku na rok maleje pula przyznawanych dotacji. To z kolei powoduje, że spada także liczba zakładanych firm przez osoby pozostające bez pracy. Liczba firm założonych przez bezrobotnych jest mniejsza niż to miało miejsce w roku 2019. Wpływ na to miały dwa główne czynniki. Po pierwsze kwoty wsparcia z powiatowych urzędów pracy maleją oraz liczba zakładanych z tego programu firm systematycznie od kilku lat. Wystarczy tylko wspomnieć, że w 2010 roku na tą formę aktywizacji bezrobotnych przeznaczono łącznie 1,3 mld zł, za które założono 77 tys. nowych firm. 5 lat później suma dotacji sięgnęła 900 mln zł, a liczba założonych firm przez bezrobotnych wyniosła 46,7 tys. Z kolei w roku 2019 liczba udzielonych bezzwrotnych dotacji osobom bezrobotnym na realizację własnego pomysłu na biznes wyniosła 32240 na łączną kwotę 660 mln zł.

Dotację, którą otrzymuje bezrobotny można przeznaczyć na wydatki wskazane we wniosku o dotację i które związane są z rozpoczynaną działalnością. Do takich wydatków można np. zaliczyć zakup niezbędnej maszyny, laptopa, drukarki, sprzętu informatycznego czy usługi stworzenia strony internetowej. Ważną informacją jest to, że dotacja ma charakter bezzwrotny pod warunkiem prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy.

O dotację z PUP można się starać pod warunkiem, że:

  • ubiegający się o dotację przez ostatnie 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanych form szkolenie realizowanych przez Urząd Pracy
  • bezrobotny przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej\starający się o dotację nie otrzymał wcześniej z urzędu pracy finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
  • bezrobotny w okresie 24 miesięcy przed dniem ubiegania się dotację nie był skazany za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu
  • ubiegający się o dotację nie złożył wniosku o dotację w innym urzędzie pracy

Aby ubiegać się o dotację bezrobotny musi wypełnić formularz, który jest biznesplanem całego przedsięwzięcia. Dokument należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy urząd pracy prowadzi nabory według swojego terminarzu. Informacji o harmonogramie naborów osoby zainteresowane muszą szukać na stronach powiatowych urzędów pracy danej miejscowości.

Źródło: oprac. za mambiznes. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

11 sierpnia 2021